Obwieszczenie o pierwszej licytacji gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste w drodze licytacji elektronicznej nr KW WA1L/00079423/8

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 9864 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 22-05-2024 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste położonego: 05-110 Jabłonna, ul. Pańska, działka nr 1449/149, dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00079423/8.

Opis nieruchomości:

nieruchomość gruntowa niezabudowana w użytkowaniu wieczystym położona w miejscowości Jabłonna przy ulicy Pańskiej, gmina Jabłonna, powiat legionowski, województwo mazowieckie. Nieruchomość stanowi niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 1449/149 o powierzchni 0,0582 ha w kształcie zbliżonym do prostokąta o długości około 38 m i szerokości około 15,3 m. Nieruchomość jest ogrodzona łącznie z nieruchomością sąsiednią od strony wschodniej. Ogrodzenie wykonane jest z przęseł systemowych z drutu. W ogrodzeniu od strony ulicy zamontowano bramę wjazdową zgodną z systemem ogrodzenia. Teren nieruchomości jest płaski, niezagospodarowany, nieutwardzony, użytkowany jako plac składowy kruszywa budowlanego oraz innych materiałów i maszyn. Przy ogrodzeniu od strony północnej posadzone są rośliny ozdobne. Nie stwierdzono wprowadzonych na teren nieruchomości przyłączy do sieci uzbrojenia komunalnego. Nieruchomość jest położona w kierunku wschodnim od centrum miejscowości Jabłonna przy ulicy Pańskiej. Nieruchomość przylega południową granicą do ulicy Pańskiej, północną do obwodnicy Jabłonny, z pozostałych stron do nieruchomości niezabudowanych. W bliskim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz gminne tereny sportowe, nieco dalej szkoła podstawowa. Od obwodnicy nieruchomość jest oddzielona ekranami akustycznymi. Okolica nie jest w pełni zagospodarowana. Ulica Pańska ma nawierzchnię bitumiczną. W ulicy Pańskiej w bezpośrednim sąsiedztwie dostępna jest sieć energetyczna. Sieci wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa dostępne są w odległości około 50 m.

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 29-05-2024 r. o godzinie 12:00.

Suma oszacowania wynosi 194 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 146 175,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 490,00zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00.

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.