Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej nr KW WA1L/00069037/2

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 9864 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11:00 w dniu 09-05-2024 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja nieruchomości lokalowej położonej: 05-135 Wieliszew, ul. Modlińska 7/10 wraz ze związanym z lokalem udziałem wielkości 6846/177747 w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00069037/2.

Opis nieruchomości:

dwa udziały po 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego wraz ze związanym z lokalem udziałem wielkości 6846/177747 w nieruchomości wspólnej. Lokal mieszkalny nr 10 usytuowany w budynku wielorodzinnym położonym w Wieliszewie przy ul. Modlińskiej 7, gmina Wieliszew, powiat legionowski, województwo mazowieckie. Obiekty usługowe i handlowe oraz Urząd Gminy, szkoła, przedszkole, przychodnia lekarska znajdują się w bliskim sąsiedztwie. Lokal położony jest na pierwszym piętrze w budynku wielorodzinnym czterokondygnacyjnym. Składa się z dwóch pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju, łazienki z wc, wc i garderoby. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 68,48 m². Elementy wykończeniowe: Stolarka okienna: z PCV, stan dobry. Stolarka drzwiowa: drewniana płycinowa w przeciętnym stanie. Podłogi: w aneksie kuchennym terakota, w pokojach panele podłogowe, w przedpokoju panele podłogowe. Ściany: w aneksie kuchennym glazura, w pokojach, przedpokoju i garderobie tynki cementowo-wapienne malowane. Łazienka: na posadzce terakota, na ścianach glazura do pełnej wysokości, wyposażenie: wanna, umywalka, sedes, ogólny stan średni. Wc – adaptowane na spiżarnię: na posadzce terakota, na ścianach tynki cementowo-wapienne. Garderoba: posadzka z terakoty: na ścianach tynki cementowo-wapienne. Układ funkcjonalny mieszkania jest dość dobry. Obiekt został wykonany w technologii mieszanej w 1979 roku. W latach 2012-2013 budynek został wyremontowany i adaptowany na lokale mieszkalne. Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne. Klatka schodowa jest w dość dobrym stanie technicznym, posadzka i schody wyłożone gresem. Budynek jest docieplony, na elewacji tynk cienkowarstwowy. Budynek wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania. Elementy zewnętrzne budynku (elewacje, drzwi wejściowe) są w dość dobrym stanie technicznym. Ogólny stan techniczny budynku ocenia się jako średni.

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 16-05-2024 r. o godzinie 11:00.

Suma oszacowania wynosi 403 000,00 zł, słownie: czterysta trzy tysiące złotych 00/100 (w tym:

  • suma oszacowania udziału 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku położonym w Wieliszewie przy ul. Modlińskiej 7, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, wynosi: 201 500,00 zł, słownie złotych: dwieście jeden tysięcy pięćset złotych 00/100
  • suma oszacowania udziału 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku położonym w Wieliszewie przy ul. Modlińskiej 7, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, wynosi: 201 500,00 zł, słownie złotych: dwieście jeden tysięcy pięćset złotych 00/100)

zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 268 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 300,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00.

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.