Obwieszczenie o pierwszej licytacji lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość nr KW WA1L/00032852/3 wraz ze związanym z lokalem udziałem w nieruchomości

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-09-2024 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego nr 36 w budynku położonym: 05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska 35, dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00032852/3 wraz ze związanym z lokalem udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 462/20433.

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny nr 36 o powierzchni użytkowej 42,30m² usytuowany w budynku wielorodzinnym położonym w Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej 35, stanowiący odrębną nieruchomość wraz ze związanym z lokalem udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali: 462/20433. Lokal położony jest w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Zegrzyńskiej 35 w Legionowie, w sąsiedztwie Alei 1 Dywizji Zmechanizowanej. Tereny zabaw dla dzieci zlokalizowane są na terenie osiedla. Dojazd do budynku ulicami o twardej nawierzchni. Na terenie osiedla znajdują się ogólnodostępne parkingi. Osiedle jest zagospodarowane, wykonane są trawniki i ciągi komunikacyjne. Budynek mieszkalny wielorodzinny został wykonany w technologii wielkopłytowej w latach 70-tych XX wieku. Budynek posiada pięć kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną. W budynku są cztery klatki wejściowe. Klatki schodowe typowe, w dobrym stanie technicznym, na ścianach lamperia z tynku mozaikowego, posadzka i schody wyłożone gresem, okna z PCV. Budynek wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektryczną, centralnego ogrzewania, domofonową, telewizji kablowej. Elementy zewnętrzne budynku (elewacje, drzwi wejściowe) są w dobrym stanie technicznym. Budynek jest docieplony, na elewacji tynk cienkowarstwowy. Lokal położony jest na drugim piętrze w opisanym powyżej budynku wielorodzinnym 5-kondygnacyjnym. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 42,30m². Lokal posiada balkon z posadzką z gresu i barierką metalową. Z lokalem związane jest prawo do korzystania z pomieszczenia gospodarczego o pow. 3,90m² w piwnicy budynku. Elementy wykończeniowe: podłogi: w pokojach, kuchni i przedpokoju wykładzina PCV. Ściany: tynki cementowo-wapienne malowane, glazura w pasie międzyszafkowym. Łazienka: na posadzce wykładzina PCV, na ścianach brak okładzin poza pojedynczymi płytkami przy wannie, wyposażenie: wanna, umywalka. Wc: na posadzce wykładzina PCV, brak okładzin ceramicznych na ścianach, wyposażenie: sedes. Stolarka okienna: z PCV, stan dobry. Stolarka drzwiowa drewniana płycinowa.

Suma oszacowania lokalu mieszkalnego wraz ze związanym z lokalem udziałem w nieruchomości wspólnej w wysokości 462/20433 wynosi 290 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 218 025,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 070,00zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy ul. Sobieskiego 47 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W związku z pojawiającymi się informacjami o próbach wpływania na licytantów biorących udział w publicznej licytacji, jak również na sam przebieg licytacji w celu uzyskania odstąpienia od udziału w licytacji przez osoby zainteresowane zakupem przedmiotu licytacji w celu odstąpienia od udziału w licytacji przez osoby zainteresowane zakupem przedmiotu licytacji, komornik informuje, że czynności takie mogą wypełnić znamiona przestępstwa uregulowanego w art. 305 kodeksu karnego. Zgodnie z przepisem art. 305 § 1 kk : Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany. § 3. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej nr KW WA1L/00060855/9

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 9864 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 16-05-2024 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej: Boża Wola, ul. Leśna 5, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00060855/9.

Opis nieruchomości:

nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Boża Wola przy ul. Leśnej 5, gmina Jabłonna, powiat legionowski, województwo mazowieckie. Nieruchomość jest oznaczona w rejestrze gruntów jako działki ewidencyjne nr 79/13 o powierzchni 4954 m² i nr 87/1 o pow. 1139 m² o łącznej powierzchni 6093 m² w obrębie 2 Boża Wola. Nieruchomość zlokalizowana jest w północnej części wsi Boża Wola, w gminie Jabłonna, przy ulicy Leśnej 5. W otoczeniu znajduje się zabudowa usługowa, teren byłego wysypiska śmieci, obecnie porośnięty trawą, drzewami i krzewami samosiewkami oraz nieco dalej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dojazd do nieruchomości drogą wewnętrzną o nawierzchni betonowej, na podstawie ustanowionej służebności po działce nr 88 oraz prawdopodobnie bez tytułu prawnego po działce nr 86. Nieruchomość położona jest na terenie płaskim, bez znaczących nierówności. Teren jest uzbrojony w sieć energii elektrycznej i wodociągową. Nieruchomość nie została udostępniona do oględzin w terminie wyznaczonym przez komornika. Nieruchomość stanowi połączone funkcjonalnie działki ewidencyjne nr 79/13 i nr 87/1 o łącznej powierzchni 6093 m², w kształcie nieregularnego wielokąta. Działki są łącznie ogrodzone wraz z częścią działki nr 86 funkcjonującej jako droga dojazdowa. Nieruchomość jest zabudowana budynkami byłej masarni z ubojnią, następnie wykorzystywanymi jako zakład przeróbki tworzyw sztucznych, a obecnie prawdopodobnie nieużytkowanym. Ogrodzenie wykonane jest z przęseł betonowych. Ciągi komunikacyjne są utwardzone betonem. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącze do sieci energii elektrycznej z własnym transformatorem. Woda czerpana jest z własnego ujęcia. Ścieki odprowadzane są do własnego zbiornika na ścieki. Na terenie nieruchomości wykonano również kanalizację deszczową. W zachodniej części działki nr 79/13 znajduje się basen przeciwpożarowy w złym stanie. Część południowo-zachodnia budynku znajdującego się na działce nr 87/1 prawdopodobnie przekracza granicę działki i jest posadowiona na działce nr 86, należącej do innego właściciela. Ogrodzenie nieruchomości od strony południowo-zachodniej nie znajduje się na linii rozgraniczenia. Teren nieruchomości jest niezadbany, w części zachodniej porośnięty drzewami i krzewami samosiewkami.

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 23-05-2024 r. o godzinie 12:00.

Suma oszacowania wynosi 1 543 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 028 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 154 300,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00.

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.