Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej nr KW WA1L/00017379/2

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 9864 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 29-11-2023 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Beniaminów, gmina Nieporęt, działka nr 258, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1L/00017379/2.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Beniaminów, gmina Nieporęt, powiat legionowski, województwo mazowieckie. Nieruchomość jest oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 258 o powierzchni 0,0668 ha w obrębie 0003 Beniaminów. Nieruchomość położona jest w miejscowości Beniaminów, zlokalizowanej w północno-wschodniej części gminy Nieporęt. Nieruchomość od strony zachodniej przylega do drogi o nawierzchni gruntowej, z pozostałych stron do działek z zabudową letniskową. Nieruchomość oddalona jest od siedziby gminy w Nieporęcie o około 12 km, od centrum Legionowa o około 18 km. Rejon położenia szacowanej nieruchomości jest uzbrojony w sieć energii elektrycznej. Nieruchomość znajduje się na terenie o dominującej funkcji rekreacyjno-letniskowej. W bliskim sąsiedztwie brak punktów handlowych lub usługowych. Dojazd od drogi o nawierzchni bitumicznej niepublicznymi drogami żwirowymi i gruntowymi na odcinku około 420 m. Biegły nie uzyskał informacji, czy właściciel nieruchomości szacowanej posiada udziały w drogach dojazdowych do nieruchomości.

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 06-12-2023 r. o godzinie 12:00.

Suma oszacowania wynosi 54 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 40 725,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 430,00zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW WA1L/00011275/1

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-12-2023 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 3, odbędzie się druga licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej: 05-140 Serock, Jadwisin, ul. Ogrodowa 43, nr ewid. działek: 102/6, 107/5, obręb 11, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00011275/1.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość stanowiąca działki ewidencyjne nr 102/6 i 107/5 o łącznej powierzchni 1878m². Działki mają łącznie kształt trapezu. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni zabudowy 175m². We wschodniej części nieruchomości znajduje się drewniany budynek gospodarczo-rekreacyjny o powierzchni zabudowy 71m². Nieruchomość uzbrojona jest w przyłącze do sieci energii elektrycznej, własne ujęcie wody i własne szambo. Budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, parterowy z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, zgłoszony do użytkowania w 2004 roku. Na program użytkowy budynku składa się: parter: wiatrołap, korytarz, kuchnia, spiżarnia, jadalnia, pokój dzienny, łazienka, pokój, pomieszczenie gospodarcze-kotłownia, garaż, oraz poddasze: korytarz, 4 pokoje, 3 garderoby, łazienka. Budynek jest wyposażony w następujące instalacje: energii elektrycznej, wodociągową (z własnego ujęcia), kanalizacyjną (z odprowadzeniem do własnego szamba), centralnego ogrzewania (kocioł olejowy, kominek opalany drewnem w salonie na parterze i w łazienkach ogrzewanie podłogowe). Obiekt od kilku lat nieużytkowany. Stan techniczny budynku określa się jako dobry. Nieruchomość jest położona na terenie wsi Jadwisin, przy ul. Ogrodowej 43. Nieruchomość oddalona jest od centrum Serocka o około 6,5 km, od centrum Legionowa o około 15 km. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i grunty niezabudowane. Dojazd drogami o nawierzchni bitumicznej i na końcowym odcinku żwirowej i gruntowej. Odległość do drogi o twardej nawierzchni wynosi około 500m.

Suma oszacowania wynosi 996 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 664 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 99 600,00zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej nr KW WA1L/00060855/9

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 9864 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 08-11-2023 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej: Boża Wola, ul. Leśna 5, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00060855/9.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Boża Wola przy ul. Leśnej 5, gmina Jabłonna, powiat legionowski, województwo mazowieckie. Nieruchomość jest oznaczona w rejestrze gruntów jako działki ewidencyjne nr 79/13 o powierzchni 4954 m² i nr 87/1 o pow. 1139 m² o łącznej powierzchni 6093 m² w obrębie 2 Boża Wola. Nieruchomość zlokalizowana jest w północnej części wsi Boża Wola, w gminie Jabłonna, przy ulicy Leśnej 5. W otoczeniu znajduje się zabudowa usługowa, teren byłego wysypiska śmieci, obecnie porośnięty trawą, drzewami i krzewami samosiewkami oraz nieco dalej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dojazd do nieruchomości drogą wewnętrzną o nawierzchni betonowej, na podstawie ustanowionej służebności po działce nr 88 oraz prawdopodobnie bez tytułu prawnego po działce nr 86. Nieruchomość położona jest na terenie płaskim, bez znaczących nierówności. Teren jest uzbrojony w sieć energii elektrycznej i wodociągową. Nieruchomość nie została udostępniona do oględzin w terminie wyznaczonym przez komornika. Nieruchomość stanowi połączone funkcjonalnie działki ewidencyjne nr 79/13 i nr 87/1 o łącznej powierzchni 6093 m², w kształcie nieregularnego wielokąta. Działki są łącznie ogrodzone wraz z częścią działki nr 86 funkcjonującej jako droga dojazdowa. Nieruchomość jest zabudowana budynkami byłej masarni z ubojnią, następnie wykorzystywanymi jako zakład przeróbki tworzyw sztucznych, a obecnie prawdopodobnie nieużytkowanym. Ogrodzenie wykonane jest z przęseł betonowych. Ciągi komunikacyjne są utwardzone betonem. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącze do sieci energii elektrycznej z własnym transformatorem. Woda czerpana jest z własnego ujęcia. Ścieki odprowadzane są do własnego zbiornika na ścieki. Na terenie nieruchomości wykonano również kanalizację deszczową. W zachodniej części działki nr 79/13 znajduje się basen przeciwpożarowy w złym stanie. Część południowo-zachodnia budynku znajdującego się na działce nr 87/1 prawdopodobnie przekracza granicę działki i jest posadowiona na działce nr 86, należącej do innego właściciela. Ogrodzenie nieruchomości od strony południowo-zachodniej nie znajduje się na linii rozgraniczenia. Teren nieruchomości jest niezadbany, w części zachodniej porośnięty drzewami i krzewami samosiewkami.

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 15-11-2023 r. o godzinie 12:00.

Suma oszacowania wynosi 1 543 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 157 250,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 154 300,00zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00.

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynku w drodze licytacji elektronicznej nr KW WA1L/00035263/8

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 9864 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 16-11-2023 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynku położonego: 05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńka 6, dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00035263/8.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej 6, gmina Legionowo, powiat legionowski, województwo mazowieckie. Nieruchomość jest oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 1/29 o powierzchni 0,3263 ha w kształcie wielokąta w obrębie 0021 Legionowo i jest w użytkowaniu wieczystym do dnia 05-12-2089 r. Zgodnie z danymi z rejestru gruntów stanowi tereny przemysłowe. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem usługowym o powierzchni zabudowy 1205 m² oraz budynkiem magazynu paliw płynnych o pow. zabudowy 39 m², który jest praktycznie w stanie ruiny. Nieruchomość ma dostęp do ulicy Zegrzyńskiej poprzez działkę nr 1/28. Nieruchomość jest ogrodzona poza częścią północną stanowiącą ciągi komunikacyjne obciążone służebnością. Teren niezabudowany nieruchomości jest utwardzony kostką brukową i stanowi parking lub plac składowy. Nieruchomość jest wyposażona w przyłącza do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, teletechnicznej i ciepłowniczej. Nieruchomość jest położona w kierunku północno-wschodnim od centrum miasta, w sąsiedztwie ulicy Zegrzyńskiej, będącej częścią drogi krajowej nr 61. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa magazynowo-usługowa oraz stacja paliw. Brak szczególnie niekorzystnych czynników środowiskowych, inne czynniki środowiskowe typowe dla tego rodzaju zabudowy. Przystanek komunikacji miejskiej (autobusy) zlokalizowany jest w odległości około 200 m. W bliskim sąsiedztwie brak obiektów szczególnie uciążliwych. Dojazd do nieruchomości ulicami o nawierzchni bitumicznej. Przedmiotowa działka nr 1/29 z obrębu 21 w Legionowie znajduje się na terenie zabudowy usług technicznych. Posadowiony na działce nr 1/29 budynek usługowy według danych z kartoteki budynków został wybudowany w 1952 roku i ma powierzchnię zabudowy 1205 m². Jest to obiekt wolnostojący, trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony. Z uwagi na nieudostępnienie do oględzin części pomieszczeń I i II piętra nie jest możliwe dokładne podanie rozkładu pomieszczeń. Na parterze budynku funkcjonuje obecnie sklep rowerowy składający się z sali sprzedaży, pomieszczeń biurowych, magazynowych, sanitarnych, socjalnych i technicznych. Na pierwszym piętrze znajduje się sale treningowe oraz pomieszczenia sanitarne i pomocnicze, na II piętrze znajduje się duża sala oraz pomieszczenia sanitarne. Pomieszczenia II pietra są obecnie w trakcie remontu. Wejście do salonu rowerowego znajduje się od strony północno-zachodniej budynku, wejście na klatkę schodową prowadzącą do pomieszczeń położonych na wyższych kondygnacjach znajduje się od strony północno-wschodniej budynku. Konstrukcja budynku murowana. Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z gazobetonu. Słupy konstrukcyjne wewnętrzne żelbetowe, połączone ze ścianami belkami żelbetowymi. Stropy żelbetowe. Dach w części konstrukcji drewnianej, w części stalowej, kryty blachą profilowaną. Elewacja: tynk mineralny. Stolarka okienna i drzwiowa: z PCV i aluminium. Posadzki: cementowe, w części wyłożone terakotą. Schody wewnętrzne żelbetowe, obłożone lastriko. W budynku wykonano instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania (prawdopodobnie własna kotłownia, nie uzyskano informacji o sposobie zasilania kotła), alarmową. W części pomieszczeń wykonana jest klimatyzacja. Zgodnie z danymi zawartymi w księdze wieczystej powierzchnia użytkowa budynku wynosi 3240 m² (biegłemu nie udostępniono dokumentacji technicznej budynku, nie mógł także dokonać obmiaru ze względu na nieudostępnienie części pomieszczeń do oględzin i brak możliwości ich obmiaru). Ogólny stan techniczny budynku określa się jako średni. Ogólny standard wykończenia budynku ocenia się jako średni. Część pomieszczeń jest w trakcie remontu.

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 23-11-2023 r. o godzinie 12:00. Suma oszacowania wynosi 12 562 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 421 950,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 256 260,00zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej nr KW WA1L/00041314/6

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 9864 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 16-11-2023 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej: 05-126 Nieporęt, Wólka Radzymińska, działka nr 88, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00041314/6.

Opis nieruchomości:

Działka nr 88 o powierzchni 3141 m² ma kształt zbliżony do wydłużonego trapezu o długości około 250 m i średniej szerokości około 13 m. Zgodnie z zapisami w rejestrze gruntów stanowi łąki trwałe ŁIV 0,2531 ha, ŁV 0,0610 ha. Teren działki jest płaski, porośnięty trawą. Działka przylega północną granicą do rzeki Beniaminówki, od strony południowej do ulicy Lotników. Z pozostałych stron działka przylega do gruntów niezabudowanych o podobnym stanie zagospodarowania. Działka jest nieuzbrojona i nieogrodzona. Dojazd drogą gruntową. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka w znacznej części jest przeznaczona pod drogę klasy dojazdowej. Pozostała część działki może być użyta jedynie na powiększenie nieruchomości sąsiednich, z uwagi na usytuowanie linii zabudowy tuż przy północno-zachodniej granicy działki oraz małą szerokość działki. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w północnej części obrębu Wólka Radzymińska w gminie Nieporęt. W bliskim sąsiedztwie w ulicy Lotników dostępna jest sieć energetyczna, brak innych sieci uzbrojenia komunalnego. Obecnie dojazd do nieruchomości jest realizowany drogą gruntową. Odległość do drogi o twardej nawierzchni wynosi około 440 m drogą żwirową i gruntową.

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 23-11-2023 r. o godzinie 10:00. Suma oszacowania wynosi 173 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 130 350,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 380,00zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw