Obwieszczenie o drugiej licytacji udziałów w nieruchomości nr KW WA1L/00069074/3

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-09-2022r. o godz. 12:40 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 7 odbędzie się druga licytacja udziałów: nr. 1 w wysokości 1/90; nr. 10 w wysokości 1/6; nr. 3 w wysokości 1/90 części niewydzielonej części nieruchomości położonej pod adresem: 05-120 Legionowo, Mikołaja Kopernika 21, dla których Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1L/00069074/3.

Przedmiotem licytacji są udziały w nieruchomości położonej w Legionowie przy ul. Mikołaja Kopernika 21 przy skrzyżowaniu z ulicą 3 Maja. Nieruchomość składa się z działek ewidencyjnych: nr 66/1 o powierzchni 753 m² i nr 66/2 o powierzchni 606 m², łącznie 1359 m². Nieruchomość łącznie ma kształt prostokąta o długości około 49,6 m i szerokości około 27,5 m, każda z działek ma kształt wielokąta. Działka nr 66/1 przylega wschodnią granicą do ulicy Kopernika, północną do ulicy 3 Maja, działka nr 66/2 przylega północną granicą do ulicy 3 Maja. Jest to strefa sąsiadująca z centralną częścią miasta. Działka nr 66/1 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o powierzchni zabudowy 268 m², działka nr 66/2 jest zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 111 m². Budynek mieszkalny zlokalizowany jest w środkowej części działki nr 66/1, budynek gospodarczy przy południowo-wschodniej granicy działki nr 66/2. Teren działki nr 66/1 przy budynku mieszkalnym jest utwardzony kostką brukową oraz zagospodarowany zielenią ozdobną. Działka nr 66/2 jest zaniedbana, porośnięta trawą i chwastami. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącza do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

Budynek mieszkalny posadowiony na działce numer 66/1 został wybudowany w 1934 roku. Jest to obiekt trzykondygnacyjny z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony. Instalacje w budynku: wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, elektryczna. Budynek został w ostatnich latach wyremontowany i wydzielono w nim 21 lokali mieszkalnych: po 6 na parterze, I i II piętrze oraz 3 na poddaszu. Lokale na parterze oraz I i II piętrze są wykończone w dobrym standardzie i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Na podłogach terakota i panele podłogowe, tynki gładkie, w łazienkach posadzka z terakoty, na ścianach glazura do wysokości około 2 m. Lokale na poddaszu są w stanie surowym. Lokale nie posiadają pomieszczeń przynależnych. Poszczególne lokale mieszkalne nie stanowią odrębnych nieruchomości. Prawo do korzystania z nich zostało nabyte jako udział ułamkowy w nieruchomości zabudowanej. Jedynie przy nabyciu kilku z udziałów określono w aktach notarialnych ich nabycia uprawnienie do wyłącznego korzystania z określonego lokalu mieszkalnego. Wielkości udziałów w nieruchomości posiadanych przez poszczególnych współwłaścicieli nie są powiązane z wielkością powierzchni lokali, wielkością powierzchni budynku, gruntu lub z ilością lokali mieszkalnych. Budynek jest wpisany do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków.

Budynek gospodarczy posadowiony na działce numer 66/2 jest konstrukcji murowanej, parterowy, prawdopodobnie częściowo podpiwniczony, o nieustalonej dacie budowy (prawdopodobnie zbliżonej do daty budowy budynku mieszkalnego). Ściany wykonane z cegły, brak stolarki okiennej i drzwiowej, dachu oraz instalacji. Do budynku doprowadzona jest sieć wodociągowa i gazowa. Prawdopodobnie w podpiwniczeniu mieści się kotłownia gazowa zasilająca instalację ogrzewania w budynku mieszkalnym. Obecnie budynek nie nadaje się do użytkowania, jego stan techniczny określa się jako zły.

Suma oszacowania udziału nr.1 w wysokości 1/90 części niewydzielonej części w.w nieruchomości wynosi 53.900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 35 933,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.390,00zł.

Suma oszacowania udziału nr.10 w wysokości 1/6 części niewydzielonej części w.w nieruchomości wynosi 808.400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 538 933,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 80.840,00zł.

Suma oszacowania udziału nr.3 w wysokości 1/90 części niewydzielonej części w.w nieruchomości wynosi 53.900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 35 933,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.390,00zł.

Każda z rękojmi powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy ul. Sobieskiego 47 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W związku z pojawiającymi się informacjami o próbach wpływania na licytantów biorących udział w publicznej licytacji, jak również na sam przebieg licytacji w celu uzyskania odstąpienia od udziału w licytacji przez osoby zainteresowane zakupem przedmiotu licytacji w celu odstąpienia od udziału w licytacji przez osoby zainteresowane zakupem przedmiotu licytacji, komornik informuje, że czynności takie mogą wypełnić znamiona przestępstwa uregulowanego w art. 305 kodeksu karnego. Zgodnie z przepisem art. 305 § 1 kk : Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany. § 3. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną część nieruchomości nr KW WA1L/00040289/4 wraz ze związanym z lokalem udziałem

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-09-2022r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 7, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu nr 23 stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w 05-131 Zegrze, ul. Drewnowskiego 8 wraz ze związanym z lokalem udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 5370/174820, dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1L/00040289/4.

Przedmiotem licytacji jest lokal położony w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Drewnowskiego 8 w Zegrzu. Budynek znajduje się na terenie osiedla mieszkalnego położonego w sąsiedztwie jednostki wojskowej. Otoczenie stanowią budynki mieszkalne wielo-rodzinne. Obiekty usługowe i handlowe znajdują się na terenie osiedla. Przystanek komunikacji publicznej położony jest w odległości około 100 m od budynku. W niewielkiej odległości od budynku znajduje się szkoła, przedszkole, apteka, kościół. Dojazd do budynku drogą osiedlową o nawierzchni betonowej. Przed budynkiem znajduje się parking. Osiedle jest zagospodarowane, dobrze utrzymane.

Budynek mieszkalny wielorodzinny został oddany do użytkowania w 1991 roku. Obiekt jest wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Posiada cztery kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. Budynek posiada trzy klatki wejściowe. Budynek jest docieplony, na elewacji tynk cienkowarstwowy. Dach kryty blachą trapezową. Budynek wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową i domofonową.

Lokal nr 23 położony jest na trzecim, ostatnim piętrze w budynku wielorodzinnym 4- kondygnacyjnym. Składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc i poddasza. Powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 53,70 m². Do lokalu przynależy pomieszczenie w piwnicy. Drzwi wejściowe drewniane filongowe, stolarka okienna z PCV. Lokal jest wyposażony w loggię.

Suma oszacowania wynosi 180 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 135 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 000,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości gruntowej zabudowanej nr KW WA1L/00062576/3

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-09-2022 r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 5, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonej pod adresem: 05-120 Legionowo przy ul. Pomorskiej 6C, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1L/00062576/3.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjną nr 7/4 w obrębie 54 Legionowo, o powierzchni 312 m², w kształcie prostokąta ze ściętym północnym narożnikiem, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej o powierzchni zabudowy 97 m². Nieruchomość przylega od strony południowo-wschodniej do ulicy Pomorskiej, z pozostałych stron graniczy z nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Nieruchomość jest ogrodzona. Ogrodzenie od strony ulicy wykonane jest z przęseł stalowych zamocowanych do słupków z cegły klinkierowej. Z pozostałych stron ogrodzenie z siatki stalowej i sztachet drewnianych. Brama wjazdowa i furtka konstrukcji stalowej. Teren nieruchomości jest płaski, dobrze zagospodarowany, porośnięty trawą i roślinnością ozdobną, ciągi komunikacyjne są utwardzone kostką brukową. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącza do sieci energii elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjne i gazowej. Wykonane jest własne ujęcie wody oraz system podlewania zieleni. W narożniku działki znajduje się wiata śmietnikowa.

Budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, z garażem w bryle budynku, konstrukcji tradycyjnej murowanej. Obiekt został wybudowany w 2010 roku, zasiedlony został w 2012 roku. Na program użytkowy budynku składa się: parter: hall, salon z jadalnią, kuchnia, łazienka, sień, garaż, kotłownia, poddasze: cztery sypialnie, hall, łazienka. Fundamenty betonowe. Ściany z pustaków ceramicznych Porotherm. Strop nad parterem żelbetowy Teriva. Dach konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką ceramiczną. Rynny z PCV. Stolarka okienna: z PCV, okna połaciowe drewniane. Stolarka drzwiowa: drewniana. Elewacja: tynk cienkowarstwowy. Tynki wewnętrzne: gładź gipsowa malowana, w kuchni glazura w pasie nadkuchennym. Podłogi: na parterze z dębu bielonego i terakoty, na poddaszu deski jesionowe i parkiet panelowy, w hall gres polerowany. Łazienki: posadzka z terakoty, na ścianach glazura do pełnej wysokości, kompletne wyposażenie. Schody wewnętrzne żelbetowe, obłożone drewnem. Strych: wykonane podłogi oraz ściany z płyt gipsowo-kartonowych, możliwość adaptacji na mieszkalny. Wrota garażowe stalowe uchylne, posadzka z gresu. Na balkonach i tarasie terakota. Taras jest wyposażony w rozwijaną automatycznie markizę. W budynku wykonano instalacje: elektryczną (nowoczesne oświetlenie LED), wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania (kocioł gazowy, w części pomieszczeń ogrzewanie podłogowe), alarmową, domofonową. W salonie wykonano kominek opalany drewnem. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 149,19 m², powierzchnia całkowita 190,35 m². Stan techniczny budynku określa się jako bardzo dobry. Standard wykończenia budynku określa się jako bardzo dobry.

Suma oszacowania wynosi 798 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 598 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 79 850,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW WA1L/00062495/1

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-09-2022 r. o godz. 13:20 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 7, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej pod adresem: 05-120 Legionowo, ul. Pomorska 6D, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1L/00062495/1.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjną nr 7/3 w obrębie 54 Legionowo, o powierzchni 364 m², w kształcie zbliżonym do trapezu o długości około 27 m i szerokości od około 18,5 m od strony ulicy do około 9 m od strony północno-zachodniej. Jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej o powierzchni zabudowy 97 m². Nieruchomość przylega od strony południowo-wschodniej do ulicy Pomorskiej, z pozostałych stron graniczy z nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Nieruchomość jest ogrodzona. Ogrodzenie od strony ulicy wykonane jest z przęseł stalowych zamocowanych do słupków z cegły klinkierowej. Z pozostałych stron ogrodzenie z przęseł metalowych i sztachet drewnianych. Brama wjazdowa i furtka konstrukcji stalowej. Teren nieruchomości jest płaski, dobrze zagospodarowany, porośnięty trawą i roślinnością ozdobną, ciągi komunikacyjne są utwardzone kostką brukową. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącza do sieci energii elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. W narożniku działki znajduje się wiata śmietnikowa.

Budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, z garażem w bryle budynku, konstrukcji tradycyjnej murowanej. Obiekt został wybudowany w 2011 roku. Na program użytkowy budynku składa się: parter: hall, salon z jadalnią, kuchnia, łazienka, sień, garaż, kotłownia, poddasze: cztery sypialnie, hall, łazienka. Fundamenty betonowe. Ściany z pustaków ceramicznych Porotherm. Strop nad parterem żelbetowy Teriva. Dach konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką ceramiczną. Rynny z PCV. Stolarka okienna: z PCV, okna połaciowe drewniane. Stolarka drzwiowa: drewniana. Elewacja: tynk cienkowarstwowy. Tynki wewnętrzne: na parterze gładzie gipsowe oraz okładziny ozdobne imitujące cegłę, w salonie podwieszany sufit, w kuchni glazura w pasie nadkuchennym; na poddaszu gładzie gipsowe, lamperie z tapety. Podłogi: na parterze w salonie deska dębowa, w pozostałych pomieszczeniach terakota, na poddaszu deska barlinecka. Łazienki: na parterze posadzka z terakoty, na części ścian tynk ozdobny, wyposażenie: sedes, kabina natryskowa, umywalka; na poddaszu posadzka z terakoty, na ścianach glazura do pełnej wysokości, wyposażenie: wanna, sedes, umywalka, bidet. Schody wewnętrzne: żelbetowe, obłożone drewnem, barierka szklana. Wrota garażowe stalowe segmentowe z napędem, posadzka z gresu. Na balkonach i tarasie terakota. W budynku wykonano instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania (kocioł gazowy, w części pomieszczeń ogrzewanie podłogowe), alarmową, domofonową. W salonie wykonano kominek opalany drewnem, bez obudowy. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 149,19 m², powierzchnia całkowita 190,35 m². Stan techniczny budynku określa się jako bardzo dobry. Standard wykończenia budynku określa się jako bardzo dobry.

Suma oszacowania wynosi 872 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 654 300,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 87 240,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW WA1L/00010335/3

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-09-2022 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 7, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej: 05-110 Jabłonna, Rajszew, działki nr. 67/3 oraz 67/5, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00010335/3.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość stanowiąca działki gruntu nr 67/3 i 67/5 o łącznej powierzchni 3,0229 ha. Działka nr 67/3 ma kształt zbliżony do wydłużonego trapezu o długości około 320 m i szerokości około 75 m, natomiast działka nr 67/5 ma kształt zbliżony do trapezu o wymiarach około 81 m x 78 m. Działki są niezabudowane, nieuzbrojone, nieogrodzone. Powierzchnia działek jest zróżnicowana, znacznie zaniedbana, porośnięta trawą, chwastami oraz gęstymi krzewami i drzewami samosiewkami. Działki wymagają uporządkowania i usunięcia zbędnej roślinności. Nieruchomość nie jest użytkowana rolniczo. Położona w południowej części obrębu Rajszew, w oddaleniu od zabudowy miejscowości.

Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, natomiast ma zapewniony dostęp po działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 67/17, 67/25 i 67/26 na podstawie ustanowionej przez Sąd Rejonowy w Legionowie służebności drogi koniecznej. Dojazd do nieruchomości jest także możliwy od strony południowej ulicą Golfową i następnie poprzez tereny prywatne klubu golfowego, ale dostęp od tej strony jest utrudniony przez gęstą roślinność. Przez wymienione działki obciążone służebnością drogi koniecznej odległość od północnej granicy działki nr 67/5 do drogi publicznej wynosi około 250 m. Odległość do centrum Jabłonny wynosi około 8,5 km, do centrum Legionowa około 11 km. W bliskim sąsiedztwie szacowanej nieruchomości brak sieci uzbrojenia komunalnego. Dostępna jest w odległości około 250 m sieć energii elektrycznej. W bliskim otoczeniu znajdują się grunty niezabudowane o takim samym stanie zagospodarowania, od strony południowej znajdują się tereny klubu golfowego.

Suma oszacowania wynosi 1 648 000,00 zł (brutto), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 098 666,67 zł (brutto). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 164 800,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW WA1L/00037822/9

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-08-2022 r. o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 7, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we wsi Łajski, ul. Kościelna 4A, działka nr. 744/3, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00037822/9.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjną nr 744/3 o powierzchni 1270 m² w obrębie 9 Łajski. Nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta o długości około 31,5 m i szerokości około 40 m. Na działce nr 744/3 posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy z użytkowym poddaszem, z garażem w bryle budynku. Budynek został wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej. Zgodnie z danymi z kartoteki budynków budynek został wybudowany w 2004 roku, posiada 1,5 kondygnacji nad ziemią, a jego powierzchnia zabudowy wynosi 125 m². Fundamenty betonowe. Ściany prawdopodobnie z pustaków ceramicznych Porotherm. Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachu dachówką ceramiczną. Podbitka z PCV z oświetleniem. Rynny i rury spustowe z PCV. Elewacja: docieplenie styropianem z warstwą kleju zatartą na gładko. Stolarka okienna drewniana.

W budynku wykonano instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, gazową. Wrota garażowe metalowe segmentowe. Dla potrzeb niniejszego opracowania stan techniczny budynku przyjmuje się jako dobry, ogólny standard wykończenia budynku przyjmuje się jako dobry (z uwagi na braki wykończenia zewnętrznego). Powierzchnię użytkową budynku (na podstawie powierzchni zabudowy) określa się na 162,0 m² (z garażem). Nieruchomość przylega od strony wschodniej do ulicy Kościelnej o nawierzchni asfaltowej, od stron północnej i południowej do działek niezabudowanych, od strony zachodniej sąsiaduje z działką zabudowaną budynkiem mieszkalnym. Nieruchomość jest ogrodzona na wszystkich liniach rozgraniczenia. Od strony ulicy Kościelnej zamontowana jest brama wjazdowa przesuwana, konstrukcji stalowej oraz furtka konstrukcji stalowej.

Suma oszacowania wynosi 625 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 468 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 62 500,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.