Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej nr KW WA1L/00060855/9

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 9864 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 16-05-2024 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej: Boża Wola, ul. Leśna 5, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00060855/9.

Opis nieruchomości:

nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Boża Wola przy ul. Leśnej 5, gmina Jabłonna, powiat legionowski, województwo mazowieckie. Nieruchomość jest oznaczona w rejestrze gruntów jako działki ewidencyjne nr 79/13 o powierzchni 4954 m² i nr 87/1 o pow. 1139 m² o łącznej powierzchni 6093 m² w obrębie 2 Boża Wola. Nieruchomość zlokalizowana jest w północnej części wsi Boża Wola, w gminie Jabłonna, przy ulicy Leśnej 5. W otoczeniu znajduje się zabudowa usługowa, teren byłego wysypiska śmieci, obecnie porośnięty trawą, drzewami i krzewami samosiewkami oraz nieco dalej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dojazd do nieruchomości drogą wewnętrzną o nawierzchni betonowej, na podstawie ustanowionej służebności po działce nr 88 oraz prawdopodobnie bez tytułu prawnego po działce nr 86. Nieruchomość położona jest na terenie płaskim, bez znaczących nierówności. Teren jest uzbrojony w sieć energii elektrycznej i wodociągową. Nieruchomość nie została udostępniona do oględzin w terminie wyznaczonym przez komornika. Nieruchomość stanowi połączone funkcjonalnie działki ewidencyjne nr 79/13 i nr 87/1 o łącznej powierzchni 6093 m², w kształcie nieregularnego wielokąta. Działki są łącznie ogrodzone wraz z częścią działki nr 86 funkcjonującej jako droga dojazdowa. Nieruchomość jest zabudowana budynkami byłej masarni z ubojnią, następnie wykorzystywanymi jako zakład przeróbki tworzyw sztucznych, a obecnie prawdopodobnie nieużytkowanym. Ogrodzenie wykonane jest z przęseł betonowych. Ciągi komunikacyjne są utwardzone betonem. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącze do sieci energii elektrycznej z własnym transformatorem. Woda czerpana jest z własnego ujęcia. Ścieki odprowadzane są do własnego zbiornika na ścieki. Na terenie nieruchomości wykonano również kanalizację deszczową. W zachodniej części działki nr 79/13 znajduje się basen przeciwpożarowy w złym stanie. Część południowo-zachodnia budynku znajdującego się na działce nr 87/1 prawdopodobnie przekracza granicę działki i jest posadowiona na działce nr 86, należącej do innego właściciela. Ogrodzenie nieruchomości od strony południowo-zachodniej nie znajduje się na linii rozgraniczenia. Teren nieruchomości jest niezadbany, w części zachodniej porośnięty drzewami i krzewami samosiewkami.

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 23-05-2024 r. o godzinie 12:00.

Suma oszacowania wynosi 1 543 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 028 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 154 300,00 zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00.

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.