Obwieszczenie o pierwszej licytacji ruchomości GKm1457/19

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje ruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-01-2023 r. o godz. 12:00 w lokalu: Korbielów-Szczyrbok nr działki 6244/6, (Kolej Linowa Baba) odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

  • Armatki śnieżne HAPPY SNOW urządzenie niekompletne, zły stan techniczny.
  • Bramki systemu kontroli BASE SYSTEM, 1 zestaw składający się z 3 sztuk bramek.
  • Żerdzie żelbetonowe 10/200, 19 sztuk o wartości 2215,00zł, oświetlenie halogenowe 60 sztuk o wartości 5500,00zł.

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955 lub bezpośrednio w kancelarii mieszczącej się: 05-120 Legionowo, Al. 3 Maja 22 F.

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Pouczam, że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Obwieszczenie o drugiej licytacji ruchomości Km1198/15

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje ruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-12-2022r. o godz. 13:00 w lokalu: 88-100 Inowrocław, ul. Dubienka 5/10 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

  • TELEWIZOR PANASONIC 19 CALI KINESKOPOWY
  • TELEFON N 97 NOKIA RM-555 NR 353391/04/527856/7

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość nr KW WA1L/00032852/3 wraz ze związanym z lokalem udziałem w nieruchomości

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-12-2022r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 5, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego nr 36 w budynku położonym: 05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska 35, dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00032852/3 wraz ze związanym z lokalem udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 462/20433.

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny nr 36 o powierzchni użytkowej 42,30m² usytuowany w budynku wielorodzinnym położonym w Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej 35, stanowiący odrębną nieruchomość wraz ze związanym z lokalem udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali: 462/20433. Lokal położony jest w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Zegrzyńskiej 35 w Legionowie, w sąsiedztwie Alei 1 Dywizji Zmechanizowanej. Tereny zabaw dla dzieci zlokalizowane są na terenie osiedla. Dojazd do budynku ulicami o twardej nawierzchni. Na terenie osiedla znajdują się ogólnodostępne parkingi. Osiedle jest zagospodarowane, wykonane są trawniki i ciągi komunikacyjne. Budynek mieszkalny wielorodzinny został wykonany w technologii wielkopłytowej w latach 70-tych XX wieku. Budynek posiada pięć kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną. W budynku są cztery klatki wejściowe. Klatki schodowe typowe, w dobrym stanie technicznym, na ścianach lamperia z tynku mozaikowego, posadzka i schody wyłożone gresem, okna z PCV. Budynek wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektryczną, centralnego
ogrzewania, domofonową, telewizji kablowej. Elementy zewnętrzne budynku (elewacje, drzwi wejściowe) są w dobrym stanie technicznym. Budynek jest docieplony, na elewacji tynk cienkowarstwowy. Lokal położony jest na drugim piętrze w opisanym powyżej budynku wielorodzinnym 5-kondygnacyjnym. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 42,30m². Lokal posiada balkon z posadzką z gresu i barierką metalową. Z lokalem związane jest prawo do korzystania z pomieszczenia gospodarczego o pow. 3,90m² w piwnicy budynku. Elementy wykończeniowe: podłogi: w pokojach, kuchni i przedpokoju wykładzina PCV. Ściany: tynki cementowo-wapienne malowane, glazura w pasie międzyszafkowym. Łazienka: na posadzce wykładzina PCV, na ścianach brak okładzin poza pojedynczymi płytkami przy wannie, wyposażenie: wanna, umywalka. Wc: na posadzce wykładzina PCV, brak okładzin ceramicznych na ścianach, wyposażenie: sedes. Stolarka okienna: z PCV, stan dobry. Stolarka drzwiowa drewniana płycinowa.

Suma oszacowania lokalu mieszkalnego wraz ze związanym z lokalem udziałem w nieruchomości wspólnej w wysokości 462/20433 wynosi 290 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 218 025,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 070,00zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji udziału w nieruchomości gruntowej zabudowanej nr KW WA1L/00015220/9

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-11-2022r. o godz. 11:20 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 7, odbędzie się pierwsza licytacja udziału nr 3 w wysokości 1/2 części niewydzielonej części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej: 05-110 Jabłonna, ul. Wrzosowa 19, działka nr 33/2, dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00015220/9.

Przedmiotem licytacji jest udział nr 3 w wysokości 1/2 części niewydzielonej części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej: 05-110 Jabłonna, ul. Wrzosowa 19. Działka ewidencyjna nr 33/2 o powierzchni 0,1000 ha ma kształt trapezu prostokątnego o długości od około 69 m w części wschodniej do około 23 m w części zachodniej i szerokości od około 22 m w części południowej do zera w części północnej. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni zabudowy 113 m² zlokalizowanym w centralnej części oraz garażem o pow. zabudowy 25 m² zlokalizowanym w południowo-zachodnim narożniku. Nieruchomość jest ogrodzona na wszystkich liniach rozgraniczenia. Ogrodzenie od strony ulicy Wrzosowej wykonane jest ze sztachet drewnianych, z pozostałych stron z siatki metalowej. W ogrodzeniu od strony ulicy Wiejskiej zamontowana jest brama i furtka konstrukcji metalowej z wypełnieniem ze sztachet drewnianych. Powierzchnia nieruchomości jest płaska, bez znaczących nierówności, porośnięta trawą i roślinnością ozdobną. Ciągi komunikacyjne są utwardzone. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącza do sieci energii elektrycznej, kanalizacyjnej i gazowej (bez przyłącza do budynku) oraz własne ujęcie wody. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz grunty leśne. Budynek mieszkalny to obiekt parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, zgłoszony do użytkowania w 2001 roku. Na program użytkowy budynku składa się: wiatrołap, przedpokój, pokój dzienny z aneksem kuchennym, trzy pokoje i łazienka. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Fundamenty: betonowe. Ściany zewnętrzne i działowe: z bloczków Ytong. Konstrukcja dachu: drewniana. Pokrycie dachu: gont bitumiczny. Stolarka okienna: drewniana. Stolarka drzwiowa: drewniana. Elewacja: tynk akrylowy. Podłogi: wykładzina PCV, terakota, panele podłogowe. Tynki wewnętrzne: z płyty gipsowo-kartonowej. Łazienka: posadzka z terakoty, na ścianach glazura. Stan techniczny budynku określa się jako dobry. Budynek garażu o pow. zabudowy 25 m², konstrukcji drewnianej, kryty blachą falistą. Do budynku przylega wiata na drewno i narzędzia.

Suma oszacowania udziału nr 3 w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej zabudowanej wynosi 198 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 149 100,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 880,00zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji ruchomości Km610/22

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje ruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-10-2022r. o godz. 12:00 pod adresem: 05-120 Legionowo, ul. Gabriela Narutowicza 30B odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

  • Laminator Mistral 1650 65" SNK1251P2606 - stan dobry.

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955 lub bezpośrednio w kancelarii mieszczącej się: 05-120 Legionowo, Al. 3 Maja 22 F.

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Pouczam, że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54,
poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW WA1L/00019106/2

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-10-2022 r. o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 7, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w gminie: 05-126 Nieporęt, przy ul. Stokrotki 15, działki nr 25/14, 25/15, 26/15, 26/16, 27/14, 27/15, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00019106/2.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość składająca się z działek ewidencyjnych nr 25/14, 25/15, 26/15, 26/16, 27/14 i 27/15 o łącznej powierzchni 1667 m². Nieruchomość ma kształt trapezu o średniej długości około 49,20 m i szerokości około 33,70 m. Wchodzące w skład nieruchomości działki nr 25/15, 26/16 i 27/15 o łącznej powierzchni 353 m² są przeznaczone pod ciąg pieszo-jezdny i docelowo pomniejszą powierzchnię nieruchomości do 1314 m². Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o pow. zabudowy wynoszącej według danych z kartoteki budynków 143 m². Nieruchomość jest ogrodzona. Nieruchomość jest porośnięta trawą, drzewami i roślinnością ozdobną. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącza do sieci energetycznej i wodociągowej oraz własne ujęcie wody i własne szambo na ścieki. Dojazd do nieruchomości wewnętrzną prywatną drogą dojazdową o nawierzchni żwirowej – ulicą Stokrotki. Budynek mieszkalny posadowiony na nieruchomości został wybudowany w 1999 roku. Jest to obiekt murowany, w zabudowie wolnostojącej, parterowy z użytkowym poddaszem, z niewielkim podpiwniczeniem (około 2 m²). Na program użytkowy budynku składa się: parter: wiatrołap, hall, salon, kuchnia, pokój, łazienka, garaż, kotłownia, poddasze: 3 pokoje, garderoba, łazienka, wc oraz powierzchnia niezagospodarowana. Budynek wyposażony jest w instalacje: wody zimnej i ciepłej; kanalizacyjną; elektryczną, centralnego ogrzewania (kocioł olejowy oraz elektryczne, w części pomieszczeń ogrzewanie podłogowe), alarmową. Powierzchnia użytkowa budynku: 179,40 m². Stan techniczny budynku określa się jako dobry.

Suma oszacowania wynosi 929.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 696.750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 92.900,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW WA1L/00011275/1

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 04-11-2022 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 7, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w gminie: 05-140 Serock, miejscowości: Jadwisin, przy ul. Ogrodowej 43, nr ewid. działek:102/6, 107/5, obręb 11, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00011275/1.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość stanowiąca działki ewidencyjne nr 102/6 i 107/5 o łącznej powierzchni 1878 m². Działki mają łącznie kształt trapezu. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni zabudowy 175m². We wschodniej części nieruchomości znajduje się drewniany budynek gospodarczo-rekreacyjny o powierzchni zabudowy 71m². Nieruchomość uzbrojona jest w przyłącze do sieci energii elektrycznej, własne ujęcie wody i własne szambo. Budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, partnerowy z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, zgłoszony do użytkowania w 2004 roku. Na program użytkowy budynku składa się: parter: wiatrołap, korytarz, kuchnia, spiżarnia, jadalnia, pokój dzienny, łazienka, pokój, pomieszczenie gospodarcze-kotłownia, garaż, oraz poddasze: korytarz, 4 pokoje, 3 garderoby, łazienka. Budynek jest wyposażony w następujące instalacje: energii elektrycznej, wodociągową (z własnego ujęcia), kanalizacyjną (z odprowadzeniem do własnego szamba), centralnego ogrzewania (kocioł olejowy, kominek opalany drewnem w salonie na parterze i w łazienkach ogrzewanie podłogowe). Obiekt od kilku lat nieużytkowany. Stan techniczny budynku określa się jako dobry. Nieruchomość jest położona na terenie wsi Jadwisin, przy ul. Ogrodowej 43. Nieruchomość oddalona jest od centrum Serocka o około 6,5 km, od centrum Legionowa o około 15 km. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i grunty niezabudowane. Dojazd drogami o nawierzchni bitumicznej i na końcowym odcinku żwirowej i gruntowej. Odległość do drogi o twardej nawierzchni wynosi około 500 m.

Suma oszacowania wynosi 996.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 747.000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 99.600,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.

Obwieszczenie o drugiej licytacji lokalu mieszkalnego nr KW WA1L/00043880/8

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07.10.2022r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 7, odbędzie się druga licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku położonym w Legionowie przy ul. Kopernika 3A wraz ze związanym z lokalem udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 1040/8243, dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1L/00043880/8.

Lokal będący przedmiotem licytacji znajduje się w budynku położonym przy ul. Kopernika 3A w Legionowie na działce nr 54/2 o powierzchni 631 m². Jest to strefa sąsiadująca z centralną częścią miasta. Ulica Kopernika jest ulicą poprzeczną do ulicy Piłsudskiego, będącą jedną z głównych ulic miasta. Lokal mieszkalny położony jest na pierwszym piętrze budynku opisanego powyżej. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 104,00 m². Układ funkcjonalny lokalu jest umiarkowanie korzystny, gdyż występuje tzw. pokój przejściowy. W lokalu jest balkon. Lokal jest wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i gazową. Ogólny stan techniczny i standard lokalu oceniono jako dobry. Budynek, w którym zlokalizowany jest lokal mieszkalny to obiekt mieszkalno-usługowy, który został wybudowany w 1981 roku. Składa się z jednego lokalu niemieszkalnego i dwóch lokali mieszkalnych. Budynek posiada w części trzy kondygnacje naziemne i jedną podziemną oraz w części dwie kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. Instalacje w budynku: wodna, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, gazowa, elektryczna. Na klatce schodowej posadzka z terakoty, na ścianach boazeria. Na części parteru mieści się lokal niemieszkalny – pracownia cukiernicza, pozostała część budynku stanowi dwa lokale mieszkalne. Wejście do lokalu z tyłu budynku. Budynek jest wyposażony w jedną kotłownię z kotłem gazowym, która zasila instalację grzewczą we wszystkich lokalach. Ogólny stan techniczny budynku ocenia się jako dobry, budynek jest prawidłowo użytkowany i konserwowany.

Suma oszacowania lokalu mieszkalnego wynosi 498.300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 332.200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49.830,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.

Obwieszczenie o drugiej licytacji lokalu mieszkalnego nr KW WA1L/00067727/2 wraz ze związanym z lokalem udziałem w nieruchomości

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-10-2022r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 7, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego "A" w budynku położonym w Legionowie przy ul. Kościuszki 129, dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00067727/2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 754/1808.

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny oznaczony numerem "A", znajdujący się w budynku położonym przy ulicy Tadeusza Kościuszki nr 129, wraz z udziałem w wysokości 754/1808 w działce nr 100/1 w obrębie 26 Legionowo. Powierzchnia działki wynosi 903 m². Działka ma kształt zbliżony do prostokąta o szerokości około 25,3 m i długości około 36 m. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 218 m² oraz dwoma budynkami gospodarczymi o pow. zabudowy 26 m² i 24 m². Budynek mieszkalny zlokalizowany jest w środkowej części działki. Działka przylega północną granicą do ulicy Tadeusza Kościuszki, wschodnią do ulicy Gnieźnieńskiej. Nieruchomość jest ogrodzona parkanem ze sztachet drewnianych. Właściciel szacowanego lokalu użytkuje wschodnią część działki. Teren tej części działki jest zagospodarowany zielenią, ciągi komunikacyjne są utwardzone kostką brukową. Furtka jest wykonana w ogrodzeniu od strony ulicy Gnieźnieńskiej, brama wjazdowa od ulicy Kościuszki. Budynki gospodarcze znajdują się w zachodniej części działki i są użytkowane przez właściciela drugiego lokalu mieszkalnego. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącza do sieci energetycznej, wodociągowej, gazu ziemnego i kanalizacyjnej. Nieruchomość jest położona w północno-zachodniej części miasta, w strefie z przeważającą zabudową jednorodzinną, w odległości drogowej około 2,5 km od centrum miasta. Rejon położenia szacowanej nieruchomości jest uzbrojony w sieci energii elektrycznej, wodociągową, kanalizacyjną, gazową i teletechniczną. Budynek mieszkalny jest obiektem konstrukcji murowanej, dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, wybudowanym w 1921 roku, następnie rozbudowanym i sukcesywnie remontowanym od 2004 roku. Budynek wykonany jest z cegły czerwonej, stropy betonowe, dach konstrukcji drewnianej kryty blachodachówką. Ściany docieplone z zewnątrz styropianem i otynkowane. Lokal mieszkalny powstał w wyniku wydzielenia w budynku dwóch lokali mieszalnych. Lokal szacowany zlokalizowany jest na parterze i poddaszu budynku. Na parterze znajduje się: salon, dwa pokoje, dwa przedpokoje, dwa wc, schowek, kuchnia, wiatrołap i łazienka, na poddaszu znajdują się dwa pokoje, sypialnia, łazienka i przedpokój. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 177,21 m². Stolarka okienna: drewniana ze szprosami. Stolarka drzwiowa: drewniana. Tynki wewnętrzne: cementowo-wapienne, częściowo wykonana gładź gipsowa. Posadzki i podłogi: terakota, panele podłogowe, wykładzina. Łazienki: na parterze posadzka z terakoty, na ścianach glazura do sufitu, na poddaszu posadzka z terakoty, na części ścian glazura. Schody na poddasze: betonowe, jedne zatarte na gładko, na drugich wykładzina dywanowa. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania (kocioł gazowy).

Suma oszacowania lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem "A" położonego w Legionowie przy ul. Kościuszki 129, dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00067727/2 wraz z udziałem w wysokości 754/1808 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, wynosi 623 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 415.400,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 62 310,00zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.

Obwieszczenie o drugiej licytacji udziałów w nieruchomości nr KW WA1L/00069074/3

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-09-2022r. o godz. 12:40 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 7 odbędzie się druga licytacja udziałów: nr. 1 w wysokości 1/90; nr. 10 w wysokości 1/6; nr. 3 w wysokości 1/90 części niewydzielonej części nieruchomości położonej pod adresem: 05-120 Legionowo, Mikołaja Kopernika 21, dla których Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1L/00069074/3.

Przedmiotem licytacji są udziały w nieruchomości położonej w Legionowie przy ul. Mikołaja Kopernika 21 przy skrzyżowaniu z ulicą 3 Maja. Nieruchomość składa się z działek ewidencyjnych: nr 66/1 o powierzchni 753 m² i nr 66/2 o powierzchni 606 m², łącznie 1359 m². Nieruchomość łącznie ma kształt prostokąta o długości około 49,6 m i szerokości około 27,5 m, każda z działek ma kształt wielokąta. Działka nr 66/1 przylega wschodnią granicą do ulicy Kopernika, północną do ulicy 3 Maja, działka nr 66/2 przylega północną granicą do ulicy 3 Maja. Jest to strefa sąsiadująca z centralną częścią miasta. Działka nr 66/1 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o powierzchni zabudowy 268 m², działka nr 66/2 jest zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 111 m². Budynek mieszkalny zlokalizowany jest w środkowej części działki nr 66/1, budynek gospodarczy przy południowo-wschodniej granicy działki nr 66/2. Teren działki nr 66/1 przy budynku mieszkalnym jest utwardzony kostką brukową oraz zagospodarowany zielenią ozdobną. Działka nr 66/2 jest zaniedbana, porośnięta trawą i chwastami. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącza do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

Budynek mieszkalny posadowiony na działce numer 66/1 został wybudowany w 1934 roku. Jest to obiekt trzykondygnacyjny z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony. Instalacje w budynku: wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, elektryczna. Budynek został w ostatnich latach wyremontowany i wydzielono w nim 21 lokali mieszkalnych: po 6 na parterze, I i II piętrze oraz 3 na poddaszu. Lokale na parterze oraz I i II piętrze są wykończone w dobrym standardzie i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Na podłogach terakota i panele podłogowe, tynki gładkie, w łazienkach posadzka z terakoty, na ścianach glazura do wysokości około 2 m. Lokale na poddaszu są w stanie surowym. Lokale nie posiadają pomieszczeń przynależnych. Poszczególne lokale mieszkalne nie stanowią odrębnych nieruchomości. Prawo do korzystania z nich zostało nabyte jako udział ułamkowy w nieruchomości zabudowanej. Jedynie przy nabyciu kilku z udziałów określono w aktach notarialnych ich nabycia uprawnienie do wyłącznego korzystania z określonego lokalu mieszkalnego. Wielkości udziałów w nieruchomości posiadanych przez poszczególnych współwłaścicieli nie są powiązane z wielkością powierzchni lokali, wielkością powierzchni budynku, gruntu lub z ilością lokali mieszkalnych. Budynek jest wpisany do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków.

Budynek gospodarczy posadowiony na działce numer 66/2 jest konstrukcji murowanej, parterowy, prawdopodobnie częściowo podpiwniczony, o nieustalonej dacie budowy (prawdopodobnie zbliżonej do daty budowy budynku mieszkalnego). Ściany wykonane z cegły, brak stolarki okiennej i drzwiowej, dachu oraz instalacji. Do budynku doprowadzona jest sieć wodociągowa i gazowa. Prawdopodobnie w podpiwniczeniu mieści się kotłownia gazowa zasilająca instalację ogrzewania w budynku mieszkalnym. Obecnie budynek nie nadaje się do użytkowania, jego stan techniczny określa się jako zły.

Suma oszacowania udziału nr.1 w wysokości 1/90 części niewydzielonej części w.w nieruchomości wynosi 53.900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 35 933,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.390,00zł.

Suma oszacowania udziału nr.10 w wysokości 1/6 części niewydzielonej części w.w nieruchomości wynosi 808.400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 538 933,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 80.840,00zł.

Suma oszacowania udziału nr.3 w wysokości 1/90 części niewydzielonej części w.w nieruchomości wynosi 53.900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 35 933,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.390,00zł.

Każda z rękojmi powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy ul. Sobieskiego 47 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W związku z pojawiającymi się informacjami o próbach wpływania na licytantów biorących udział w publicznej licytacji, jak również na sam przebieg licytacji w celu uzyskania odstąpienia od udziału w licytacji przez osoby zainteresowane zakupem przedmiotu licytacji w celu odstąpienia od udziału w licytacji przez osoby zainteresowane zakupem przedmiotu licytacji, komornik informuje, że czynności takie mogą wypełnić znamiona przestępstwa uregulowanego w art. 305 kodeksu karnego. Zgodnie z przepisem art. 305 § 1 kk : Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany. § 3. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.