Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej nr KW WA1L/00069037/2

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 9864 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 31-01-2024 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej położonej: 05-135 Wieliszew, ul. Modlińska 7/10 wraz ze związanym z lokalem udziałem wielkości 6846/177747 w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00069037/2.

Opis nieruchomości:

dwa udziały po 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego wraz ze związanym z lokalem udziałem wielkości 6846/177747 w nieruchomości wspólnej. Lokal mieszkalny nr 10 usytuowany w budynku wielorodzinnym położonym w Wieliszewie przy ul. Modlińskiej 7, gmina Wieliszew, powiat legionowski, województwo mazowieckie. Obiekty usługowe i handlowe oraz Urząd Gminy, szkoła, przedszkole, przychodnia lekarska znajdują się w bliskim sąsiedztwie. Lokal położony jest na pierwszym piętrze w budynku wielorodzinnym czterokondygnacyjnym. Składa się z dwóch pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju, łazienki z wc, wc i garderoby. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 68,48 m². Elementy wykończeniowe: Stolarka okienna: z PCV, stan dobry. Stolarka drzwiowa: drewniana płycinowa w przeciętnym stanie. Podłogi: w aneksie kuchennym terakota, w pokojach panele podłogowe, w przedpokoju panele podłogowe. Ściany: w aneksie kuchennym glazura, w pokojach, przedpokoju i garderobie tynki cementowo-wapienne malowane. Łazienka: na posadzce terakota, na ścianach glazura do pełnej wysokości, wyposażenie: wanna, umywalka, sedes, ogólny stan średni. Wc – adaptowane na spiżarnię: na posadzce terakota, na ścianach tynki cementowo-wapienne. Garderoba: posadzka z terakoty: na ścianach tynki cementowo wapienne. Układ funkcjonalny mieszkania jest dość dobry. Obiekt został wykonany w technologii mieszanej w 1979 roku. W latach 2012-2013 budynek został wyremontowany i adaptowany na lokale mieszkalne. Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne. Klatka schodowa jest w dość dobrym stanie technicznym, posadzka i schody wyłożone gresem. Budynek jest docieplony, na elewacji tynk cienkowarstwowy. Budynek wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania. Elementy zewnętrzne budynku (elewacje, drzwi wejściowe) są w dość dobrym stanie technicznym. Ogólny stan techniczny budynku ocenia się jako średni.

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 07-02-2024 r. o godzinie 12:00.

Suma oszacowania wynosi 403 000,00zł słownie: czterysta trzy tysiące złotych 00/100 (w tym:

  • suma oszacowania udziału 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku położonym w Wieliszewie przy ul. Modlińskiej 7, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, wynosi: 201 500,00zł, słownie złotych: dwieście jeden tysięcy pięćset złotych 00/100
  • suma oszacowania udziału 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku położonym w Wieliszewie przy ul. Modlińskiej 7, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, wynosi: 201 500,00zł, słownie złotych: dwieście jeden tysięcy pięćset złotych 00/100)

zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 302 250,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 300,00zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00.

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji udziału w nieruchomości nr KW WA1L/00042120/6

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-12-2023 r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 3, odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokości 1/2 w części nieruchomości lokalowej położonej: 05-130 Zegrze Południowe, ul. Rybaki 8/32, dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00042120/6 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali: 546/19220.

Przedmiotem licytacji jest udział w wysokości 1/2 w części nieruchomości lokalowej nr 32 o powierzchni użytkowej 54,60 m², usytuowany w budynku wielorodzinnym położonym w miejscowości Zegrze Południowe, ul. Rybaki 8, gmina Nieporęt, powiat legionowski, województwo mazowieckie. Budynek znajduje się na terenie Osiedla Wojskowego i jest oznaczony numerem 8. W otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz tereny wojskowe. Punkty handlowe z podstawowymi artykułami znajdują się na terenie osiedla. Przystanek komunikacji publicznej położony jest w odległości około 350 m od budynku. Dojazd drogami o twardej nawierzchni. Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe oraz boisko sportowe. Teren wokół budynku jest zagospodarowany. Lokal położony jest na pierwszym piętrze w budynku wielorodzinnym 3-kondygnacyjnym. Składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 54,60 m². Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w piwnicy. Układ funkcjonalny mieszkania jest dobry. Elementy wykończenia: stolarka okienna: typowa, z PCV, stan dobry. Stolarka drzwiowa: drewniana z drewna litego, stan przeciętny. Drzwi wejściowe podwójne. Tynki: w kuchni panele ścienne i glazura w pasie nadkuchennym, w jednym pokoju tapeta malowana, w drugim pokoju tynki cementowo-wapienne malowane, w przedpokoju panele ścienne. Posadzki i podłogi: w kuchni wykładzina PCV, w jednym pokoju deski sosnowe lakierowane, w drugim pokoju panele podłogowe, w przedpokoju deski sosnowe. Łazienka z wc: posadzka z terakoty, na ścianach glazura do pełnej wysokości, wyposażenie: wanna, umywalka, kabina, sedes, stan dobry. Lokal jest wyposażony we własną instalację centralnego ogrzewania, zasilaną z kotła gazowego zamontowanego w kuchni. Budynek mieszkalny murowany wykonany został w technologii tradycyjnej murowanej w 1953 roku. Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne i jedną podziemną oraz cztery klatki wejściowe. Budynek wyposażony jest w instalacje: wody zimnej, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, telefoniczną, domofonową. Elementy zewnętrzne budynku (elewacje, drzwi wejściowe) są w dość dobrym stanie technicznym. Służebność wpisana w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości polega na prawie nieodpłatnego i dożywotniego zamieszkiwania w całym lokalu mieszkalnym.

Suma oszacowania wynosi 108 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 81 150,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 820,00zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.

Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW WA1L/00011275/1

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-12-2023 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 3, odbędzie się druga licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej: 05-140 Serock, Jadwisin, ul. Ogrodowa 43, nr ewid. działek: 102/6, 107/5, obręb 11, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00011275/1.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość stanowiąca działki ewidencyjne nr 102/6 i 107/5 o łącznej powierzchni 1878m². Działki mają łącznie kształt trapezu. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni zabudowy 175m². We wschodniej części nieruchomości znajduje się drewniany budynek gospodarczo-rekreacyjny o powierzchni zabudowy 71m². Nieruchomość uzbrojona jest w przyłącze do sieci energii elektrycznej, własne ujęcie wody i własne szambo. Budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, parterowy z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, zgłoszony do użytkowania w 2004 roku. Na program użytkowy budynku składa się: parter: wiatrołap, korytarz, kuchnia, spiżarnia, jadalnia, pokój dzienny, łazienka, pokój, pomieszczenie gospodarcze-kotłownia, garaż, oraz poddasze: korytarz, 4 pokoje, 3 garderoby, łazienka. Budynek jest wyposażony w następujące instalacje: energii elektrycznej, wodociągową (z własnego ujęcia), kanalizacyjną (z odprowadzeniem do własnego szamba), centralnego ogrzewania (kocioł olejowy, kominek opalany drewnem w salonie na parterze i w łazienkach ogrzewanie podłogowe). Obiekt od kilku lat nieużytkowany. Stan techniczny budynku określa się jako dobry. Nieruchomość jest położona na terenie wsi Jadwisin, przy ul. Ogrodowej 43. Nieruchomość oddalona jest od centrum Serocka o około 6,5 km, od centrum Legionowa o około 15 km. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i grunty niezabudowane. Dojazd drogami o nawierzchni bitumicznej i na końcowym odcinku żwirowej i gruntowej. Odległość do drogi o twardej nawierzchni wynosi około 500m.

Suma oszacowania wynosi 996 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 664 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 99 600,00zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.