Obwieszczenie o pierwszej licytacji ruchomości Km1139/22

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje ruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-09-2023r. o godz. 12:00 pod adresem: 05-126 Nieporęt, ul. Podkomorzego 1 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

  • Samochód osobowy Peugeot 508, kolor srebrny, nr rej. WL4516S, VIN VF38DRHF8BL010141, rok produkcji 2011.
  • Samochód osobowy Skoda Fabia Combi 1.2, kolor niebieski, nr rej. WL0042T, VIN TMBJY46Y543919062, rok produkcji 2003.

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955 lub bezpośrednio w kancelarii mieszczącej się: 05-120 Legionowo, Al. 3 Maja 22 F.

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672kpc).

Pouczam, że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW WA1L/00006268/1

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-06-2023 r. o godz. 12:20 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 3 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej 05-110 Jabłonna, ul. Modlińska 145, działka nr 604/1, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1L/00006268/1.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Jabłonnie przy ulicy Modlińskiej 145, gmina Jabłonna, powiat legionowski, województwo mazowieckie. Nieruchomość stanowi działkę ewidencyjną nr 604/1 o powierzchni 0,5807 ha, w kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta o średniej długości około 147 m i średniej szerokości około 40 m. Działka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, trzema budynkami gospodarczymi oraz szklarnią. Budynek mieszkalny zlokalizowany jest w północnej części działki, budynki gospodarcze w środkowej części przy zachodniej granicy działki, szklarnia zajmuje południową część działki. Ciągi komunikacyjne są wykonane z betonu, miejscami o dużym stopniu zużycia technicznego. Teren od strony ulicy Modlińskiej jest porośnięty trawą i roślinnością ozdobną. Nieruchomość jest ogrodzona, jej powierzchnia jest płaska, bez znaczących deniwelacji i elementów mikrorzeźby. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącza do sieci energii elektrycznej i gazu ziemnego, własne ujęcie wody oraz własne szambo na ścieki. Budynek mieszkalny jest wolnostojącym obiektem dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, wybudowanym w 1981 roku w technologii tradycyjnej murowanej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 208,29 m². Ponadto w poziomie parteru znajduje się garaż o powierzchni 19,91 m². Fundamenty budynku betonowe oraz murowane z cegły pełnej czerwonej. Ściany zewnętrzne i konstrukcyjne z cegły pełnej czerwonej. Ściany działowe z cegły dziurawki, stropy żelbetowe, stropodach żelbetowy kryty papą. Stolarka okienna drewniana i z PCV. Stolarka drzwiowa drewniana. Na elewacji tynk szlachetny i cegła klinkierowa. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, malowane lub tapetowane, częściowo okładziny drewniane. Podłogi: parkiet, mozaika i terakota. Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową i centralnego ogrzewania. Budynek gospodarczy parterowy, częściowo podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, o powierzchni użytkowej 108 m². Składa się z części socjalnej i chłodni (około 80 m²) z agregatem prądotwórczym. Fundamenty żelbetowe wylewane. Ściany zewnętrzne murowane z gazobetonu i cegły silikatowej. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, w pomieszczeniach sanitarnych glazura. Dach konstrukcji drewnianej pokryty papą. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana typowa. Posadzki z lastriko i terakoty. Instalacje: wodna, gazowa, kanalizacyjna, elektryczna i centralnego ogrzewania. Budynek kotłowni to murowany obiekt parterowy, częściowo zagłębiony w gruncie, o powierzchni użytkowej 168 m². Fundamenty żelbetowe wylewane. Ściany zewnętrzne - szkielet stalowy z wypełnieniem z cegły, nieotynkowane. Dach konstrukcji stalowej, pokryty papą, częściowo przeszklony. Szklarnia o powierzchni 3200 m², wykonana z prefabrykowanych elementów aluminiowych produkcji holenderskiej, montowana kompletnie na fundamentach żelbetowych. Jest wyposażona w instalację elektryczną oraz system nawadniania i ogrzewania. Obiekt nie jest systematycznie użytkowany. Służebność wpisana w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości polega na korzystaniu z dwóch pokoi i kuchni usytuowanych na parterze budynku mieszkalnego oraz pomieszczeń służących do wspólnego korzystania w zakresie takim, jak uprawnieni korzystali w momencie ustanowienia służebności.

Suma oszacowania wynosi 2 575 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 931 550,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 257 540,00zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość nr KW WA1L/00040289/4 wraz ze związanym z lokalem udziałem

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 05-06-2023 r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 3, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu nr 23 stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w 05-131 Zegrze, ul. Drewnowskiego 8 wraz ze związanym z lokalem udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 5370/174820, dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1L/00040289/4.

Przedmiotem licytacji jest lokal położony w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Drewnowskiego 8 w Zegrzu. Budynek znajduje się na terenie osiedla mieszkalnego położonego w sąsiedztwie jednostki wojskowej. Otoczenie stanowią budynki mieszkalne wielorodzinne. Obiekty usługowe i handlowe znajdują się na terenie osiedla. Przystanek komunikacji publicznej położony jest w odległości około 100 m od budynku. W niewielkiej odległości od budynku znajduje się szkoła, przedszkole, apteka, kościół. Dojazd do budynku drogą osiedlową o nawierzchni betonowej. Przed budynkiem znajduje się parking. Osiedle jest zagospodarowane, dobrze utrzymane. Budynek mieszkalny wielorodzinny został oddany do użytkowania w 1991 roku. Obiekt jest wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Posiada cztery kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. Budynek posiada trzy klatki wejściowe. Budynek jest docieplony, na elewacji tynk cienkowarstwowy. Dach kryty blachą trapezową. Budynek wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową i domofonową. Lokal nr 23 położony jest na trzecim, ostatnim piętrze w budynku wielorodzinnym 4- kondygnacyjnym. Składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc i poddasza. Powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 53,70 m². Do lokalu przynależy pomieszczenie w piwnicy. Drzwi wejściowe drewniane filongowe, stolarka okienna z PCV. Lokal jest wyposażony w loggię.

Suma oszacowania wynosi 263 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 197 250,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 300,00zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji udziału ograniczonego prawa rzeczowego

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-06-2023 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 3, odbędzie się pierwsza licytacja udziału nr 2 w wysokości 1/2 części niewydzielonej części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego pod adresem: 05-120 Legionowo, ul. Zwycięstwa 1/18, dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1L/00051922/4.

Przedmiotem licytacji jest udział nr 2 w wysokości 1/2 części niewydzielonej części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Zwycięstwa 1 w Legionowie. Budynek mieszkalny wielorodzinny został wykonany w technologii wielkopłytowej w 1991 roku. Posiada 5 kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną oraz trzy klatki wejściowe. Lokal położony jest na drugim piętrze w budynku wielorodzinnym pięciokondygnacyjnym. Składa się z czterech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Lokal jest wyposażony w balkon. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 79,90m². Układ funkcjonalny mieszkania jest dobry. Uprawniony do lokalu ma prawo do korzystania z pomieszczenia gospodarczego w piwnicy. Elementy wykończeniowe: stolarka okienna: z PCV, stan dobry. Stolarka drzwiowa: drewniana, stan dobry. Posadzki i podłogi: w kuchni terakota, w przedpokoju i pokojach deski panelowe. Tynki wewnętrzne: w kuchni w pasie nadszafkowym glazura, w pokojach i przedpokoju gładzie gipsowe malowane. Miejscowo na sufitach wykonane są elementy ozdobne. Łazienka: posadzka z terakoty, na ścianach glazura do pełnej wysokości, wyposażenie: umywalka, wanna, ogólny stan dobry. Wc: posadzka z terakoty, na ścianach glazura do sufitu, wyposażenie: sedes, umywalka, ogólny stan dobry. W przedpokoju wykonano zabudowę meblową w postaci dwóch szaf. Również w jednym z pokoi wykonano szafę. Na balkonie posadzka z terakoty, barierka metalowa. Ogólny stan techniczny i standard lokalu oceniono jako dobry+. Lokal jest dobrze utrzymany i prawidłowo użytkowany.

Suma oszacowania ww. udziału wynosi 223 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 167 550,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 340,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW WA1L/00011275/1

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-06-2023 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 3, odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej: 05-140 Serock, Jadwisin, ul. Ogrodowa 43, nr ewid. działek: 102/6, 107/5, obręb 11, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00011275/1.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość stanowiąca działki ewidencyjne nr 102/6 i 107/5 o łącznej powierzchni 1878 m². Działki mają łącznie kształt trapezu. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni zabudowy 175m². We wschodniej części nieruchomości znajduje się drewniany budynek gospodarczo-rekreacyjny o powierzchni zabudowy 71m². Nieruchomość uzbrojona jest w przyłącze do sieci energii elektrycznej, własne ujęcie wody i własne szambo. Budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, parterowy z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, zgłoszony do użytkowania w 2004 roku. Na program użytkowy budynku składa się: parter: wiatrołap, korytarz, kuchnia, spiżarnia, jadalnia, pokój dzienny, łazienka, pokój, pomieszczenie gospodarcze-kotłownia, garaż, oraz poddasze: korytarz, 4 pokoje, 3 garderoby, łazienka. Budynek jest wyposażony w następujące instalacje: energii elektrycznej, wodociągową (z własnego ujęcia), kanalizacyjną (z odprowadzeniem do własnego szamba), centralnego ogrzewania (kocioł olejowy, kominek opalany drewnem w salonie na parterze i w łazienkach ogrzewanie podłogowe). Obiekt od kilku lat nieużytkowany. Stan techniczny budynku określa się jako dobry. Nieruchomość jest położona na terenie wsi Jadwisin, przy ul. Ogrodowej 43. Nieruchomość oddalona jest od centrum Serocka o około 6,5 km, od centrum Legionowa o około 15 km. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i grunty niezabudowane. Dojazd drogami o nawierzchni bitumicznej i na końcowym odcinku żwirowej i gruntowej. Odległość do drogi o twardej nawierzchni wynosi około 500 m.

Suma oszacowania wynosi 996 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 747 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 99 600,00zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.