Obwieszczenie o pierwszej licytacji lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość nr KW WA1L/00032852/3 wraz ze związanym z lokalem udziałem w nieruchomości

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 11-09-2024 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 6, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego nr 36 w budynku położonym: 05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska 35, dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00032852/3 wraz ze związanym z lokalem udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 462/20433.

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny nr 36 o powierzchni użytkowej 42,30m² usytuowany w budynku wielorodzinnym położonym w Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej 35, stanowiący odrębną nieruchomość wraz ze związanym z lokalem udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali: 462/20433. Lokal położony jest w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Zegrzyńskiej 35 w Legionowie, w sąsiedztwie Alei 1 Dywizji Zmechanizowanej. Tereny zabaw dla dzieci zlokalizowane są na terenie osiedla. Dojazd do budynku ulicami o twardej nawierzchni. Na terenie osiedla znajdują się ogólnodostępne parkingi. Osiedle jest zagospodarowane, wykonane są trawniki i ciągi komunikacyjne. Budynek mieszkalny wielorodzinny został wykonany w technologii wielkopłytowej w latach 70-tych XX wieku. Budynek posiada pięć kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną. W budynku są cztery klatki wejściowe. Klatki schodowe typowe, w dobrym stanie technicznym, na ścianach lamperia z tynku mozaikowego, posadzka i schody wyłożone gresem, okna z PCV. Budynek wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, gazową, elektryczną, centralnego ogrzewania, domofonową, telewizji kablowej. Elementy zewnętrzne budynku (elewacje, drzwi wejściowe) są w dobrym stanie technicznym. Budynek jest docieplony, na elewacji tynk cienkowarstwowy. Lokal położony jest na drugim piętrze w opisanym powyżej budynku wielorodzinnym 5-kondygnacyjnym. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 42,30m². Lokal posiada balkon z posadzką z gresu i barierką metalową. Z lokalem związane jest prawo do korzystania z pomieszczenia gospodarczego o pow. 3,90m² w piwnicy budynku. Elementy wykończeniowe: podłogi: w pokojach, kuchni i przedpokoju wykładzina PCV. Ściany: tynki cementowo-wapienne malowane, glazura w pasie międzyszafkowym. Łazienka: na posadzce wykładzina PCV, na ścianach brak okładzin poza pojedynczymi płytkami przy wannie, wyposażenie: wanna, umywalka. Wc: na posadzce wykładzina PCV, brak okładzin ceramicznych na ścianach, wyposażenie: sedes. Stolarka okienna: z PCV, stan dobry. Stolarka drzwiowa drewniana płycinowa.

Suma oszacowania lokalu mieszkalnego wraz ze związanym z lokalem udziałem w nieruchomości wspólnej w wysokości 462/20433 wynosi 290 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 218 025,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 070,00zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy ul. Sobieskiego 47 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W związku z pojawiającymi się informacjami o próbach wpływania na licytantów biorących udział w publicznej licytacji, jak również na sam przebieg licytacji w celu uzyskania odstąpienia od udziału w licytacji przez osoby zainteresowane zakupem przedmiotu licytacji w celu odstąpienia od udziału w licytacji przez osoby zainteresowane zakupem przedmiotu licytacji, komornik informuje, że czynności takie mogą wypełnić znamiona przestępstwa uregulowanego w art. 305 kodeksu karnego. Zgodnie z przepisem art. 305 § 1 kk : Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany. § 3. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.