Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej nr KW WA1L/00041314/6

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 9864 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 10:00 w dniu 16-11-2023 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej: 05-126 Nieporęt, Wólka Radzymińska, działka nr 88, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00041314/6.

Opis nieruchomości:

Działka nr 88 o powierzchni 3141 m² ma kształt zbliżony do wydłużonego trapezu o długości około 250 m i średniej szerokości około 13 m. Zgodnie z zapisami w rejestrze gruntów stanowi łąki trwałe ŁIV 0,2531 ha, ŁV 0,0610 ha. Teren działki jest płaski, porośnięty trawą. Działka przylega północną granicą do rzeki Beniaminówki, od strony południowej do ulicy Lotników. Z pozostałych stron działka przylega do gruntów niezabudowanych o podobnym stanie zagospodarowania. Działka jest nieuzbrojona i nieogrodzona. Dojazd drogą gruntową. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka w znacznej części jest przeznaczona pod drogę klasy dojazdowej. Pozostała część działki może być użyta jedynie na powiększenie nieruchomości sąsiednich, z uwagi na usytuowanie linii zabudowy tuż przy północno-zachodniej granicy działki oraz małą szerokość działki. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w północnej części obrębu Wólka Radzymińska w gminie Nieporęt. W bliskim sąsiedztwie w ulicy Lotników dostępna jest sieć energetyczna, brak innych sieci uzbrojenia komunalnego. Obecnie dojazd do nieruchomości jest realizowany drogą gruntową. Odległość do drogi o twardej nawierzchni wynosi około 440 m drogą żwirową i gruntową.

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 23-11-2023 r. o godzinie 10:00. Suma oszacowania wynosi 173 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 130 350,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 380,00zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw