Obwieszczenie o pierwszej licytacji udziału w nieruchomości Km 142/21

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości 0 komentarze/y

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-11-2021r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 7, odbędzie się pierwsza licytacja udziału nr. 3 w wysokości 1/4 części niewydzielonej części nieruchomości działki nr. 123 położonej: 05-140 Serock, Borowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00028956/1.

Przedmiotem licytacji jest udział w działce nr 123 o pow. 0,5825 ha, która ma kształt zbliżony do trapezu o średniej długości około 198 m i szerokości od około 28 m do około 30,5 m, jest niezabudowana. Teren działki jest płaski, bez znaczących nierówności. Działka przylega południowo-wschodnią granicą do ulicy Nasielskiej. Jest niezabudowana oraz częściowo ogrodzona ogrodzeniami nieruchomości sąsiednich. Na teren działki jest wprowadzone przyłącze wodociągowe. Teren działki jest płaski, bez znaczących nierówności. W ulicy Nasielskiej dostępne są sieci energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa. Dojazd do działki ulicą Nasielską o nawierzchni bitumicznej. Odległość drogowa do centrum Serocka wynosi około 5,5 km, do centrum Legionowa około 13 km, do centrum Warszawy około 37 km. W miejscowości znajdują się sklepy z podstawowymi artykułami. Brak w otoczeniu szczególnie niekorzystnych czynników środowiskowych, inne czynniki środowiskowe typowe dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W bliskim sąsiedztwie brak obiektów uciążliwych, takich jak magazyny, składy czy obiekty przemysłowe.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – obręb Borowa Góra uchwalonym uchwałą nr 22/IV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 02.02.2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja C1 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2164 z dnia 13.03.2015 r.) zmienionym uchwałą nr 503/XLVI/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. Rady Miejskiej w Serocku (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6849 z dnia 05.07.2018 r.): działka nr 123 w obrębie Borowa Góra znajduje się częściowo na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zabudowy usług nieuciążliwych, oznaczonych na rysunku planu symbolem MN/U2 oraz częściowo na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne ekstensywnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem Mne3.

Suma oszacowania udziału nr 3 w wysokości 1/4 części niewydzielonej części nieruchomości wynosi 202.300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 151.725,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20.230,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.