Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej nr KW WA1L/00048484/7

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 9864 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 11-04-2024 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej: 05-124 Skrzeszew w rejonie ul. Familijnej, działka nr 316/45, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00048484/7.

Opis nieruchomości:

prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr ew. 316/45 z obrębu 0001 Skrzeszew o powierzchni 4405 m², położonej w Skrzeszewie w rejonie ul. Familijnej, gmina Wieliszew, powiat legionowski, woj. mazowieckie. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w promieniu ok. 6,4 km od centrum Wieliszewa oraz w promieniu ok. 8,5 km od centrum Legionowa. Dojazd drogą gruntową, częściowo utwardzoną płytami betonowymi, wewnętrzną o małym natężeniu ruchu pojazdów (brak zapewnionego prawnego dostępu do drogi publicznej). Dostęp do punktów handlowo - usługowych i obiektów użyteczności publicznej dobry/średni. Nieruchomość posiada kształt wielokąta. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona, nie jest zagospodarowana. Działka nie jest położona w zasięgu lokalnej sieci uzbrojenia terenu, ale przez jej teren przechodzą dwie nitki rurociągu naftowego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr XI/88/11 z dnia 29.06.2011 r. Rady Gminy Wieliszew w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przebiegu trzeciej nitki systemu rurociągów naftowych „PRZYJAŹŃ”- rurociągu naftowego DN 800 w miejscowości Skrzeszew, przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach rolnych, symbol 29Rx oraz w granicach stanowiska archeologicznego nr 52-65/48.

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 18-04-2024 r. o godzinie 12:00.

Suma oszacowania wynosi 46 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 35 100,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 680,00zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00.

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.