Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej nr KW WA1L/00038448/0 udziału 1/7 części nieruchomości lokalowej niemieszkalnej (lokal użytkowy – garaż)

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 9864 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 07-03-2024 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja udziału 1/7 części nieruchomości lokalowej niemieszkalnej (lokal użytkowy - garaż) położonego: 05-110 Jabłonna, ul. Marmurowa 30/56, dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00038448/0.

Opis nieruchomości:

lokal niemieszkalny nr 56 o powierzchni użytkowej 179,70 m² położony na kondygnacji -1. Lokal niemieszkalny stanowi wielostanowiskowy garaż podziemny. Przedmiotowy lokal niemieszkalny znajduje się w budynku wielorodzinnym, usytuowanym przy ul. Marmurowej 30, w miejscowości Jabłonna, w promieniu ok. 2,0 km od centrum wsi. W najbliższym otoczeniu wycenianej nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. W dalszej odległości znajdują się tereny leśne, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami towarzyszącymi. Budynek mieszkalny wielorodzinny składa się z 3-4 kondygnacji nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej. Budynek wchodzi w skład przedsięwzięcia deweloperskiego o nazwie Bukowy Dworek. W budynku zlokalizowane są lokale mieszkalne oraz lokal niemieszkalny stanowiący wielostanowiskowy garaż podziemny. Teren wokół budynku jest zagospodarowany, częściowo utwardzony kostką. Osiedle jest ogrodzone. Konstrukcja i standard wykończenia budynku: ściany konstrukcyjne żelbetowe i murowane, ściany zewnętrzne murowane, stropy żelbetowe, monolityczne, dach o konstrukcji drewnianej, pokryty blachą stalową, tynki zewnętrzne mineralne, na warstwie styropianu, tynki wewnętrzne gipsowe, okna PCV, drzwi zewnętrzne do klatek schodowych przeszklone, aluminiowe, wyposażone w samozamykacz, komunikacja wspólna gres, instalacje elektroenergetyczna, teletechniczna, wodno-kanalizacyjna, c.o. ,gazowa.

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 14-03-2024 r. o godzinie 12:00.

Suma oszacowania wynosi 22 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 16 650,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 220,00zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00.

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.