Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej nr KW WA1L/00019106/2

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 9864 § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11:00 w dniu 21-02-2024 r. na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej: 05-126 Nieporęt, ul. Stokrotki 15, działki nr 25/14, 25/15, 26/15, 26/16, 27/14, 27/15, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00019106/2.

Opis nieruchomości:

nieruchomość składająca się z działek ewidencyjnych nr 25/14, 25/15, 26/15, 26/16, 27/14 i 27/15 o łącznej powierzchni 1667 m². Nieruchomość ma kształt trapezu o średniej długości około 49,20 m i szerokości około 33,70 m. Wchodzące w skład nieruchomości działki nr 25/15, 26/16 i 27/15 o łącznej powierzchni 353 m² są przeznaczone pod ciąg pieszo-jezdny i docelowo pomniejszą powierzchnię nieruchomości do 1314 m². Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o pow. zabudowy wynoszącej według danych z kartoteki budynków 143 m². Nieruchomość jest ogrodzona. Nieruchomość jest porośnięta trawą, drzewami i roślinnością ozdobną. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącza do sieci energetycznej i wodociągowej oraz własne ujęcie wody i własne szambo na ścieki. Dojazd do nieruchomości wewnętrzną prywatną drogą dojazdową o nawierzchni żwirowej – ulicą Stokrotki. Budynek mieszkalny posadowiony na nieruchomości został wybudowany w 1999 roku. Jest to obiekt murowany, w zabudowie wolnostojącej, parterowy z użytkowym poddaszem, z niewielkim podpiwniczeniem (około 2 m²). Na program użytkowy budynku składa się: parter: wiatrołap, hall, salon, kuchnia, pokój, łazienka, garaż, kotłownia, poddasze: 3 pokoje, garderoba, łazienka, wc oraz powierzchnia niezagospodarowana. Budynek wyposażony jest w instalacje: wody zimnej i ciepłej; kanalizacyjną; elektryczną, centralnego ogrzewania (kocioł olejowy oraz elektryczne, w części pomieszczeń ogrzewanie podłogowe), alarmową. Powierzchnia użytkowa budynku: 179,40 m². Stan techniczny budynku określa się jako dobry.

Przetarg odbywa się w drodze licytacji elektronicznej i zakończy się w dniu 28-02-2024 r. o godzinie 11:00.

Suma oszacowania wynosi 929 000,00zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 696 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 92 900,00zł.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00.

W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.