Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW WA1L/00046640/5; KW WA1L/00048812/6; KW WA1L/00048808/5 w trybie uproszczonym KM 1400/16

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie 867 kpc w zw. z art. 10136 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15.02.2022r. o godz. 13:00 w Kancelarii Komornika mieszczącej się pod adresem 05-120 Legionowo, Al. 3 Maja 22F, odbędzie się pierwsza licytacja:

1) nieruchomości gruntowej położonej pod adresem: wieś Łajski, gmina Wieliszew, obręb ewidencyjny 9, nr działki 73/5, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1L/00046640/5.

Działka nr 73/5 o pow. 0,0755 ha w obrębie 0009 Łajski ma kształt zbliżony do trapezu o szerokości około 22 m i średniej długości około 35 m. Działka jest niezabudowana, ogrodzona przęsłami systemowymi z siatki zamocowanymi do słupków osadzonych w betonowym fundamencie. Jej teren jest nieznacznie zróżnicowany, porośnięty pojedynczymi drzewami i krzewami, nieutwardzony. Działka jest uzbrojona w przyłącze do kanalizacji sanitarnej. Przez teren południowej części działki jest przeprowadzona sieć wodociągowa i energii elektrycznej. W ulicy Moniuszki dostępne są sieci uzbrojenia: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa. Działka przylega południową granicą do ulicy Nowodworskiej o nawierzchni asfaltowej, będącej droga wojewódzką nr 632, od strony wschodniej przylega do ulicy Moniuszki o nawierzchni asfaltowej. Z pozostałych stron graniczy z działkami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Odległość do Urzędu Gminy w Wieliszewie wynosi około 4,2 km, do centrum Legionowa około 6 km. W bliskim sąsiedztwie znajduje się sklep z podstawowymi artykułami. Rejon położenia nieruchomości jest dość dobrze zagospodarowany, z bardzo dobrym dojazdem.

Według zapisów w rejestrze gruntów działka stanowi grunty orne RIVb 0,0755 ha. Zgodnie z Uchwałą nr. VII/61/11 Rady Gminy Wieliszew z dnia 29 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wieliszew na obszarze wsi Łajski - centrum, przedmiotowa działka nr 73/5 w obrębie Łajski znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym na rysunku planu symbolem 1MN.

Suma oszacowania wynosi 140.800,00 zł brutto, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 105.600,00 zł brutto. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14.080,00 zł.

2) nieruchomości gruntowej położonej pod adresem: wieś Skrzeszew, gmina Wieliszew, obręb ewidencyjny 0001, nr działek 606/5; 606/6; 606/7, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1L/00048812/6.

Nieruchomości wyżej wymienione położone są w północno-wschodniej części wsi Skrzeszew, w pobliżu ulicy Łącznej. Jest to okolica przeciętnie zagospodarowana, w znacznej części zalesiona, drogi są nieutwardzone. W otoczeniu znajdują się grunty niezabudowane oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i letniskowa. Dojazd bezpośredni drogą gruntową. Odległość do Urzędu Gminy w Wieliszewie wynosi około 6,9km, do centrum Legionowa około 11km, do ulicy Partyzantów o twardej nawierzchni około 400 m, do drogi wojewódzkiej nr 632 około 800 m. W bliskim sąsiedztwie brak punktów handlowych. Rejon położenia szacowanej nieruchomości jest uzbrojony w sieć energii elektrycznej. Zgodnie z Uchwałą nr XXIII/228/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Skrzeszew, gm. Wieliszew: działki nr. 606/5; 606/6; 606/7 są położone na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonym w planie symbolem 10 MN.

Działka nr 606/5 o pow. 0,1446 ha w obrębie 0001 Skrzeszew ma kształt zbliżony do kwadratu o wymiarach około 38 m na około 38 m. Według zapisów w rejestrze gruntów działka stanowi grunty orne RV 0,1025 ha, RVI 0,0421 ha. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona. Powierzchnia działki jest zróżnicowana, porośnięta trawą i drzewami.

Suma oszacowania wynosi 106.400,00 zł brutto, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 79.800,00 zł brutto. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10.640,00 zł.

Działka nr 606/6 o pow. 0,1445 ha w obrębie 0001 Skrzeszew ma kształt zbliżony do kwadratu o wymiarach około 38 m na około 38 m. Według zapisów w rejestrze gruntów działka stanowi grunty orne RV 0,1204 ha, RVI 0,0241 ha. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona. Powierzchnia działki jest zróżnicowana, porośnięta roślinnością leśną.

Suma oszacowania wynosi 106.400,00 zł brutto, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 79.800,00 zł brutto. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10.640,00 zł.

Działka nr 606/7 o pow. 0,0408 ha w obrębie 0001 Skrzeszew ma kształt zbliżony do prostokąta o szerokości około 10 m i długości około 39 m z rozszerzeniem w części wschodniej. Według zapisów w rejestrze gruntów działka stanowi następujące użytki: RV 0,0158 ha, RVI 0,0250 ha. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona. Powierzchnia działki jest zróżnicowana, porośnięta drzewami. Działka została wydzielona pod ciąg pieszo jezdny. Nad terenem działki przechodzi linia energetyczna wysokiego napięcia.

Suma oszacowania wynosi 27.000,00 zł brutto, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 20.250,00 zł brutto. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2.700,00 zł.

Wszystkie działki przeznaczone pod zabudowę posiadają zapewniony dostęp do drogi publicznej, część od strony północnej, część od strony wschodniej do drogi, którą stanowi działka nr 606/11, na której droga nie jest jeszcze urządzona na gruncie.

3) nieruchomości gruntowej położonej pod adresem: wieś Skrzeszew, gmina Wieliszew, obręb ewidencyjny 0001, nr działek 606/12; 606/13; 606/14; 606/15; 606/16; 606/17; 606/18; 606/19, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1L/00048808/5.

Nieruchomości wymienione wyżej położone są w północno-wschodniej części wsi Skrzeszew, w pobliżu ulicy Łącznej. Jest to okolica przeciętnie zagospodarowana, w znacznej części zalesiona, drogi są nieutwardzone. W otoczeniu znajdują się grunty niezabudowane oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i letniskowa. Dojazd bezpośredni droga gruntową. Odległość do Urzędu Gminy w Wieliszewie wynosi około 6,9km, do centrum Legionowa około 11km, do ulicy Partyzantów o twardej nawierzchni około 400 m, do drogi wojewódzkiej nr 632 około 800 m. W bliskim sąsiedztwie brak punktów handlowych. Rejon położenia szacowanej nieruchomości jest uzbrojony w sieć energii elektrycznej.

Zgodnie z Uchwałą nr XXIII/228/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Skrzeszew, gm. Wieliszew:

  • działka nr. 606/12 jest położona na terenie przeznaczonym pod ciąg pieszo-jezdny, oznaczony w w planie symbolem 12 KPJ;
  • działki nr. 606/13; 606/14; 606/15; 606/16 są położone na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonym w planie symbolem 11 MN;
  • działki nr. 606/17; 606/18; 606/19 są położone na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na gruntach leśnych, oznaczonym w planie symbolem 4MN/ZL. Zgodnie z zaświadczeniem Starosty Legionowskiego z dnia 16 listopada 2021r. dla w.w działek nie sporządzono uproszczonego planu urządzania lasu oraz nie były wydawane decyzje z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, stosownie do art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach.

Działka nr 606/12 o pow. 0,0562 ha w obrębie 0001 Skrzeszew ma wydłużony kształt o długości około 69 m i szerokości około 7,5 m z rozszerzeniami na końcach. Według zapisów w rejestrze gruntów działka stanowi grunty orne RV 0,0562 ha. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona. Powierzchnia działki jest zróżnicowana, porośnięta drzewami. Działka będzie stanowiła wewnętrzna drogę dojazdową do działek nr 606/16, 606/18 i 606/19. Nad terenem działki przechodzi linia energetyczna wysokiego napięcia.

Suma oszacowania wynosi 37.200,00 zł brutto, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 27.900,00 zł brutto. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.720,00 zł.

Działka nr 606/13 o pow. 0,1120 ha w obrębie 0001 Skrzeszew ma kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach około 34,5 m na około 33 m. Według zapisów w rejestrze gruntów działka stanowi grunty orne RV 0,0094 ha, RVI 0,1026 ha. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona. Powierzchnia działki jest zróżnicowana, porośnięta drzewami.

Suma oszacowania wynosi 82.400,00 zł brutto, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 61.800,00 zł brutto. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8.240,00 zł.

Działka nr 606/14 o pow. 0,1114 ha w obrębie 0001 Skrzeszew ma kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach około 32 m na około 34 m. Według zapisów w rejestrze gruntów działka stanowi grunty orne RVI 0,1114 ha. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona.Powierzchnia działki jest zróżnicowana, porośnięta drzewostanem leśnym.

Suma oszacowania wynosi 82.000,00 zł brutto, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 61.500,00 zł brutto. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8.200,00 zł.

Działka nr 606/15 o pow. 0,1086 ha w obrębie 0001 Skrzeszew ma kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach około 32 m na około 34 m. Według zapisów w rejestrze gruntów działka stanowi grunty orne RVI 0,1114 ha. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona.Powierzchnia działki jest zróżnicowana, porośnięta drzewostanem leśnym.

Suma oszacowania wynosi 79.900,00 zł brutto, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 59.925,00 zł brutto. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7.990,00 zł.

Działka nr 606/16 o pow. 0,1097 ha w obrębie 0001 Skrzeszew ma kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach około 32 m na około 34 m. Według zapisów w rejestrze gruntów działka stanowi grunty orne RV 0,0562 ha. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona.Powierzchnia działki jest zróżnicowana, porośnięta drzewami.

Suma oszacowania wynosi 80.700,00 zł brutto, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60.525,00 zł brutto. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8.070,00 zł.

Działka nr 606/17 o pow. 0,1000 ha w obrębie 0001 Skrzeszew ma kształt zbliżony do prostokąta o długości około 44 m i szerokości około 23 m. Według zapisów w rejestrze gruntów działka stanowi grunty orne RV 0,0894 ha, RVI 0,0106 ha. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona.Powierzchnia działki jest zróżnicowana, porośnięta lasem.

Suma oszacowania wynosi 73.600,00 zł brutto, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 55.200,00 zł brutto. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7.360,00 zł.

Działka nr 606/18 o pow. 0,1000 ha w obrębie 0001 Skrzeszew ma kształt zbliżony do prostokąta o długości około 44 m i szerokości około 23 m. Według zapisów w rejestrze gruntów działka stanowi grunty orne RV 0,1000 ha. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona. Powierzchnia działki jest zróżnicowana, porośnięta lasem.

Suma oszacowania wynosi 73.600,00 zł brutto, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 55.200,00 zł brutto. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7.360,00 zł.

Działka nr 606/19 o pow. 0,1026 ha w obrębie 0001 Skrzeszew ma kształt zbliżony do prostokąta o długości około 43,5 m i szerokości około 24 m. Według zapisów w rejestrze gruntów działka stanowi grunty orne RV 0,1026 ha. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona. Powierzchnia działki jest zróżnicowana, porośnięta lasem.

Suma oszacowania wynosi 75.500,00 zł brutto, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 56.625,00 zł brutto. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7.550,00 zł.

Wszystkie działki przeznaczone pod zabudowę posiadają zapewniony dostęp do drogi publicznej, część od strony północnej, część od strony zachodniej do drogi, którą stanowi działka nr 606/11, na której droga nie jest jeszcze urządzona na gruncie lub poprzez drogę wewnętrzną po działce nr 606/12.

W dzień przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz. 8.00 do godz.16.00 oraz przeglądać operat szacunkowy nieruchomości w kancelarii Komornika: 05-120 Legionowo, Al. 3 Maja 22F we wtorki od godz. 9.00 do 17.00.

Zgodnie z art. 867 (1) w zw. z art. 1013.6 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię do każdej z w.w nieruchomości oddzielnie najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na konto tut. Komornika w: Santander Bank Polska SA 7 O. w Warszawie 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.