Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości nr KW WA1L/00010335/3

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20.05.2022 r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr. 7 odbędzie się pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej: 05-110 Jabłonna, Rajszew, działki nr. 67/3 oraz 67/5, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00010335/3.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość stanowiąca działki gruntu nr 67/3 i 67/5 o łącznej powierzchni 3,0229 ha. Działka nr 67/3 ma kształt zbliżony do wydłużonego trapezu o długości około 320 m i szerokości około 75 m, natomiast działka nr 67/5 ma kształt zbliżony do trapezu o wymiarach około 81 m x 78 m. Działki są niezabudowane, nieuzbrojone, nieogrodzone. Powierzchnia działek jest zróżnicowana, znacznie zaniedbana, porośnięta trawą, chwastami oraz gęstymi krzewami i drzewami samosiewkami. Działki wymagają uporządkowania i usunięcia zbędnej roślinności. Nieruchomość nie jest użytkowana rolniczo. Położona w południowej części obrębu Rajszew, w oddaleniu od zabudowy miejscowości. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, natomiast ma zapewniony dostęp po działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 67/17, 67/25 i 67/26 na podstawie ustanowionej przez Sąd Rejonowy w Legionowie służebności drogi koniecznej. Dojazd do nieruchomości jest także możliwy od strony południowej ulicą Golfową i następnie poprzez tereny prywatne klubu golfowego, ale dostęp od tej strony jest utrudniony przez gęstą roślinność. Przez wymienione działki obciążone służebnością drogi koniecznej odległość od północnej granicy działki nr 67/5 do drogi publicznej wynosi około 250 m. Odległość do centrum Jabłonny wynosi około 8,5 km, do centrum Legionowa około 11 km. W bliskim sąsiedztwie szacowanej nieruchomości brak sieci uzbrojenia komunalnego. Dostępna jest w odległości około 250 m sieć energii elektrycznej. W bliskim otoczeniu znajdują się grunty niezabudowane o takim samym stanie zagospodarowania, od strony południowej znajdują się tereny klubu golfowego.

Suma oszacowania w.w nieruchomości wynosi 1.648.000,00 zł (brutto), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.236.000,00 zł (brutto). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 164.800,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy ul. Sobieskiego 47 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności