Obwieszczenie o pierwszej licytacji lokalu użytkowego wraz ze związanym z lokalem udziałem nr KW WA1L/00043881/5

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13.12.2022r. o godz. 14:40 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 5, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości 3577/8243 części niewydzielonej części nieruchomości w budynku położonym w Legionowie przy ul. Kopernika 3A, dla którego Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1L/00043881/5.

Przedmiotem licytacji jest lokal niemieszkalny znajdujący się na parterze budynku położonego przy ul. Kopernika 3A w Legionowie. Jest to strefa sąsiadująca z centralną częścią miasta. Ulica Kopernika jest ulicą poprzeczną do ulicy Piłsudskiego, będącą jedną z głównych ulic miasta. Budynek mieszkalno-usługowy położony pod ww. adresem został wybudowany w 1981 roku. Składa się z jednego lokalu niemieszkalnego i dwóch mieszkalnych. Budynek posiada w części trzy kondygnacje naziemne i jedną podziemną oraz w części dwie kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. W budynku znajdują się następujące instalacje: wodna, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, gazowa, elektryczna. Na części parteru mieści się lokal niemieszkalny – pracownia cukiernicza, pozostała część budynku stanowi lokal mieszkalny. Wejście główne do lokalu niemieszkalnego po schodach od frontu budynku, wejście pomocnicze z tyłu budynku. Ogólny stan techniczny budynku ocenia się jako dobry, budynek jest prawidłowo użytkowany i konserwowany.

Lokal niemieszkalny położony jest na parterze budynku opisanego powyżej. Składa się z sali sprzedaży, biura, pomieszczeń produkcyjnych i pomocniczych pracowni cukierniczej. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 249,90 m². W piwnicy znajdują się pomieszczenia pomocnicze o powierzchni 108,30 m². Lokal jest wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, w sali sprzedaży zamontowana klimatyzacja. Lokal posiada własną instalację centralnego ogrzewania z kotłem gazowym dwufunkcyjnym. Lokal jest wykorzystywany przez właściciela dla potrzeb prowadzonej przez niego działalności (pracowania cukiernicza). Określona poniżej suma oszacowania nie obejmuje wyposażenia pracowni cukierniczej.

Suma oszacowania wynosi 819.500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 614.625,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 81.950,00zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.