Obwieszczenie o pierwszej licytacji innych praw majątkowych (udziały) Km4021/18

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje ruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09.04.2024 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcina Turskiego, al. 3 Maja 22 F, 05-120 Legionowo odbędzie się w trybie ustalonym w art. 911.7 § 4 w zw. z art. 867 kpc pierwsza licytacja udziałów należących do dłużnika i składających się z:

1) 1.980 udziałów dłużnika Juliusza Reszki w E-SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000346521, REGON: 142229050, NIP: 7010216047) z siedzibą 00-382 Warszawa, ul. Solec nr 81B, lok. A-51, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Sprzedaży podlega pakiet 1.980 udziałów o wartości 54,88zł* (słownie: pięćdziesiąt cztery złote 88/100 groszy).

Cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania i wynosi 41,16zł.

*) cena za pakiet

Operat szacunkowy można oglądać na dwa tygodnie przed terminem licytacji w kancelarii Komornika. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika: Santander Bank Polska S.A. 7 O. w Warszawie 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955 lub bezpośrednio w kancelarii mieszczącej się: 05-120 Legionowo, al. 3 Maja 22 F.

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). Pouczam, że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.