Obwieszczenie o drugiej licytacji udziałów w nieruchomości nr KW WA1L/00069074/3

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-09-2022r. o godz. 12:40 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr 7 odbędzie się druga licytacja udziałów: nr. 1 w wysokości 1/90; nr. 10 w wysokości 1/6; nr. 3 w wysokości 1/90 części niewydzielonej części nieruchomości położonej pod adresem: 05-120 Legionowo, Mikołaja Kopernika 21, dla których Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1L/00069074/3.

Przedmiotem licytacji są udziały w nieruchomości położonej w Legionowie przy ul. Mikołaja Kopernika 21 przy skrzyżowaniu z ulicą 3 Maja. Nieruchomość składa się z działek ewidencyjnych: nr 66/1 o powierzchni 753 m² i nr 66/2 o powierzchni 606 m², łącznie 1359 m². Nieruchomość łącznie ma kształt prostokąta o długości około 49,6 m i szerokości około 27,5 m, każda z działek ma kształt wielokąta. Działka nr 66/1 przylega wschodnią granicą do ulicy Kopernika, północną do ulicy 3 Maja, działka nr 66/2 przylega północną granicą do ulicy 3 Maja. Jest to strefa sąsiadująca z centralną częścią miasta. Działka nr 66/1 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o powierzchni zabudowy 268 m², działka nr 66/2 jest zabudowana budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 111 m². Budynek mieszkalny zlokalizowany jest w środkowej części działki nr 66/1, budynek gospodarczy przy południowo-wschodniej granicy działki nr 66/2. Teren działki nr 66/1 przy budynku mieszkalnym jest utwardzony kostką brukową oraz zagospodarowany zielenią ozdobną. Działka nr 66/2 jest zaniedbana, porośnięta trawą i chwastami. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącza do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

Budynek mieszkalny posadowiony na działce numer 66/1 został wybudowany w 1934 roku. Jest to obiekt trzykondygnacyjny z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony. Instalacje w budynku: wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, elektryczna. Budynek został w ostatnich latach wyremontowany i wydzielono w nim 21 lokali mieszkalnych: po 6 na parterze, I i II piętrze oraz 3 na poddaszu. Lokale na parterze oraz I i II piętrze są wykończone w dobrym standardzie i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Na podłogach terakota i panele podłogowe, tynki gładkie, w łazienkach posadzka z terakoty, na ścianach glazura do wysokości około 2 m. Lokale na poddaszu są w stanie surowym. Lokale nie posiadają pomieszczeń przynależnych. Poszczególne lokale mieszkalne nie stanowią odrębnych nieruchomości. Prawo do korzystania z nich zostało nabyte jako udział ułamkowy w nieruchomości zabudowanej. Jedynie przy nabyciu kilku z udziałów określono w aktach notarialnych ich nabycia uprawnienie do wyłącznego korzystania z określonego lokalu mieszkalnego. Wielkości udziałów w nieruchomości posiadanych przez poszczególnych współwłaścicieli nie są powiązane z wielkością powierzchni lokali, wielkością powierzchni budynku, gruntu lub z ilością lokali mieszkalnych. Budynek jest wpisany do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Mazowieckiego Konserwatora Zabytków.

Budynek gospodarczy posadowiony na działce numer 66/2 jest konstrukcji murowanej, parterowy, prawdopodobnie częściowo podpiwniczony, o nieustalonej dacie budowy (prawdopodobnie zbliżonej do daty budowy budynku mieszkalnego). Ściany wykonane z cegły, brak stolarki okiennej i drzwiowej, dachu oraz instalacji. Do budynku doprowadzona jest sieć wodociągowa i gazowa. Prawdopodobnie w podpiwniczeniu mieści się kotłownia gazowa zasilająca instalację ogrzewania w budynku mieszkalnym. Obecnie budynek nie nadaje się do użytkowania, jego stan techniczny określa się jako zły.

Suma oszacowania udziału nr.1 w wysokości 1/90 części niewydzielonej części w.w nieruchomości wynosi 53.900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 35 933,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.390,00zł.

Suma oszacowania udziału nr.10 w wysokości 1/6 części niewydzielonej części w.w nieruchomości wynosi 808.400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 538 933,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 80.840,00zł.

Suma oszacowania udziału nr.3 w wysokości 1/90 części niewydzielonej części w.w nieruchomości wynosi 53.900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 35 933,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.390,00zł.

Każda z rękojmi powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy ul. Sobieskiego 47 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W związku z pojawiającymi się informacjami o próbach wpływania na licytantów biorących udział w publicznej licytacji, jak również na sam przebieg licytacji w celu uzyskania odstąpienia od udziału w licytacji przez osoby zainteresowane zakupem przedmiotu licytacji w celu odstąpienia od udziału w licytacji przez osoby zainteresowane zakupem przedmiotu licytacji, komornik informuje, że czynności takie mogą wypełnić znamiona przestępstwa uregulowanego w art. 305 kodeksu karnego. Zgodnie z przepisem art. 305 § 1 kk : Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany. § 3. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.