Obwieszczenie o drugiej licytacji ruchomości Kmp90/17

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje ruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-05-2022 r. o godz. 12:30 pod adresem: 05-120 Legionowo, ul. Mikołaja Kopernika 3a odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 • Szafa Chłodnicza magazynowa BOCHNIA
 • Szafa Chłodnicza magazynowa BOCHNIA - niesprawna
 • Szafa Mrożąca BOCHNIA - niesprawna
 • Chłodnia Magazynowa Hendi
 • Witryna Chłodnicza cukiernicza BOCHNIA - niesprawna
 • Witryna Chłodnicza cukiernicza BOCHNIA
 • Regał cukierniczy z lustrami BOCHNIA
 • Ubijaczka wraz z osprzętem (kotły, haki, części zapasowe, rózgi)
 • Mieszałka cukiernicza wraz z osprzętem (kotły, rózgi) - niesprawna
 • Ubijaczka wraz z osprzętem (kocioł, rózga) REGO
 • Zmywarka przemysłowa Winterhalter
 • Mikser KITCHENAID wraz z osprzętem
 • Smażalnik do pączków
 • Smażalnik do pączków - niesprawny
 • Okap z wentylatorem
 • Stół roboczy
 • Wanna STALGAST
 • Regał - ociekacz
 • Blachy aluminiowe 40/60 do ciastek
 • Blachy aluminiowe 40/60/8 do wypieku
 • Blachy aluminiowe 20/60/8 do wypieku
 • Szafki BHP

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955 lub bezpośrednio w kancelarii mieszczącej się: 05-120 Legionowo, Al. 3 Maja 22 F.

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Pouczam, że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.