Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW WA1L/00048812/6; KW WA1L/00048808/5 w trybie uproszczonym

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie 867 kpc w zw. z art. 10136 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.04.2023 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Komornika mieszczącej się pod adresem 05-120 Legionowo, Al. 3 Maja 22F, odbędzie się druga licytacja poniżej wskazanych nieruchomości:

1) nieruchomości gruntowej położonej pod adresem: wieś Skrzeszew, gmina Wieliszew, obręb ewidencyjny 0001, działka nr 606/7, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1L/00048812/6.

Nieruchomość położona jest w północno-wschodniej części wsi Skrzeszew, w pobliżu ulicy Łącznej. Jest to okolica przeciętnie zagospodarowana, w znacznej części zalesiona, drogi są nieutwardzone. W otoczeniu znajdują się grunty niezabudowane oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i letniskowa. Dojazd bezpośredni drogą gruntową. Odległość do Urzędu Gminy w Wieliszewie wynosi około 6,9 km, do centrum Legionowa około 11 km, do ulicy Partyzantów o twardej nawierzchni około 400 m, do drogi wojewódzkiej nr 632 około 800 m. W bliskim sąsiedztwie brak punktów handlowych. Rejon położenia szacowanej nieruchomości jest uzbrojony w sieć energii elektrycznej. Zgodnie z Uchwałą nr XXIII/228/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Skrzeszew, gm. Wieliszew:

  • działka nr 606/7 położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonym w planie symbolem 10 MN.

Działka nr 606/7 o pow. 0,0408 ha w obrębie 0001 Skrzeszew ma kształt zbliżony do prostokąta o szerokości około 10 m i długości około 39 m z rozszerzeniem w części wschodniej. Według zapisów w rejestrze gruntów działka stanowi następujące użytki: RV 0,0158 ha, RVI 0,0250 ha. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona. Powierzchnia działki jest zróżnicowana, porośnięta drzewami. Działka została wydzielona pod ciąg pieszo jezdny. Nad terenem działki przechodzi linia energetyczna wysokiego napięcia.

Suma oszacowania wynosi 27 000,00 zł brutto (zawiera 23% podatku VAT), zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 13 500,00 zł brutto (zawiera 23% podatku VAT). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 700,00 zł.

2) nieruchomości gruntowej położonej pod adresem: wieś Skrzeszew, gmina Wieliszew, obręb ewidencyjny 0001, nr działek 606/12, 606/21, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1L/00048808/5.

Nieruchomość położona jest w północno-wschodniej części wsi Skrzeszew, w pobliżu ulicy Łącznej. Jest to okolica przeciętnie zagospodarowana, w znacznej części zalesiona, drogi są nieutwardzone. W otoczeniu znajdują się grunty niezabudowane oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i letniskowa. Dojazd bezpośredni droga gruntową. Odległość do Urzędu Gminy w Wieliszewie wynosi około 6,9 km, do centrum Legionowa około 11 km, do ulicy Partyzantów o twardej nawierzchni około 400 m, do drogi wojewódzkiej nr 632 około 800 m. W bliskim sąsiedztwie brak punktów handlowych. Rejon położenia szacowanej nieruchomości jest uzbrojony w sieć energii elektrycznej. Zgodnie z Uchwałą nr XXIII/228/2012 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Skrzeszew, gm. Wieliszew:

  • działka nr 606/12 położona jest na terenie przeznaczonym pod ciąg pieszo-jezdny, oznaczony w w planie symbolem 12 KPJ.
  • działka nr 606/21 położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na gruntach leśnych, oznaczonym w planie symbolem 4MN/ZL.

Zgodnie z zaświadczeniem Starosty Legionowskiego z dnia 16 listopada 2021r. dla ww. działek nie sporządzono uproszczonego planu urządzania lasu oraz nie były wydawane decyzje z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, stosownie do art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Numery poszczególnych działek, suma oszacowania, cena wywołania, wysokość rękojmi:

a) działka nr 606/12 o pow. 0,0562 ha w obrębie 0001 Skrzeszew ma wydłużony kształt o długości około 69 m i szerokości około 7,5 m z rozszerzeniami na końcach. Według zapisów w rejestrze gruntów działka stanowi grunty orne RV 0,0562 ha. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona. Powierzchnia działki jest zróżnicowana, porośnięta drzewami. Działka będzie stanowiła wewnętrzna drogę dojazdową do działek nr 606/16, 606/18 i 606/19. Nad terenem działki przechodzi linia energetyczna wysokiego napięcia.

Suma oszacowania wynosi 37 200,00 zł brutto (zawiera 23% podatku VAT), zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 18 600,00 zł brutto (zawiera 23% podatku VAT). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 720,00 zł.

b) działka nr 606/21 o pow. 0,1844 ha w obrębie 0001 Skrzeszew ma kształt zbliżony do prostokąta o długości około 69,5 m i szerokości około 26,5 m. Według zapisów w rejestrze gruntów działka stanowi lasy LsVI 0,1844 ha. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona. Powierzchnia działki jest zróżnicowana, porośnięta w całości lasem.

Suma oszacowania wynosi 135 700,00 zł brutto (zawiera 23% podatku VAT), zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 67 850,00 zł brutto (zawiera 23% podatku VAT). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 570,00 zł.

Zgodnie z art. 867 (1) w zw. z art. 1013.6 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na konto tut. Komornika w Santander Bank Polska SA 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.