Obwieszczenie o drugiej licytacji nieruchomości nr KW WA1L/00010100/7

Komornik Sądowy Marcin Turski Licytacje nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Marcin Turski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19.05.2022 r. o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47 w sali nr. 5, odbędzie się druga licytacja udziału nr 1 w wysokości 1/2 części niewydzielonej części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Serocku przy ul. Nasielskiej, działka nr. 74, obręb ewidencyjny 04, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1L/00010100/7.

Przedmiotem licytacji jest udział w nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Nasielskiej w Serocku, w strefie pośredniej miasta. Miasto Serock i jego okolice stanowią atrakcyjny rejon inwestycyjny ze względu na walory przyrodniczo-rekreacyjne (położenie nad rzeką Narew oraz w pobliżu Zalewu Zegrzyńskiego i rzeki Bug, bliskość Warszawy i położenie przy bardzo uczęszczanej trasie komunikacyjnej, tak lądowej, jak i wodnej w kierunku Mazur i Suwalszczyzny). Udział w nieruchomości gruntowej stanowiący niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 74 o powierzchni 799 m² ma kształt prostokąta o szerokości około 21 m i długości około 38 m. Nieruchomość przylega południową granicą do ulicy Nasielskiej. Ogrodzenie od strony ulicy wykonane jest w części z kształtowników metalowych oraz w części z blachy trapezowej ocynkowanej. Nieruchomość jest przedzielona na dwie części wzdłuż długości ogrodzeniem z blachy profilowanej ocynkowanej. Od strony północnej ogrodzenie również z takiej blachy. Od strony zachodniej brak ogrodzenia – część zachodnia działki nr 74 jest porośnięta trawą i ogrodzona łącznie z działkami nr 57, 58, 72 i 73. Południowo-zachodni narożnik działki znajduje się poza ogrodzeniem. Wschodnia część działki jest ogrodzona łącznie z działką sąsiednią nr 75. Teren działki jest płaski, bez znaczących nierówności, porośnięty trawą oraz pojedynczymi drzewami i krzewami ozdobnymi. Przy południowej granicy działki znajdują się słupy energetyczne linii średniego napięcia, które znacznie utrudniają wykonanie bezpośredniego wjazdu na działkę z ulicy. Utrudnieniem w zagospodarowaniu działki jest również sama linia energetyczna, przebiegająca nad południową częścią działki.

Suma oszacowania udziału nr 1 w wysokości 1/2 części niewydzielonej części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej wynosi 67.800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 45.200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6.780,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A 54 1090 1841 0000 0001 0412 9955.